–Många känner igen den latinamerikanska poetiska traditionen som behandlar ekosociala frågor i poesin genom diktare så som Pablo Neruda, Nicanor Parra, Ernesto Cardenal eller José Emilio Pacheco, men min avhandling visar på en ny diktform i den samtida poesin som uttrycker ett ekologiskt tänkande som för samman den mänskliga kulturen och naturen genom avantgardistiska experiment med språkets materialitet, säger Azucena Castro vid Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.

Azucena Castro

Azucena Castro har undersökt hur samtida långdikter från Latinamerika uttrycker ett ekologiskt tänkande ur en postnaturlig läsning, ett perspektiv som problematiserar begreppet om natur grundat i västerländsk modernitet och som innebär en utmaning av dikotomin mellan människan och naturen. Hon har undersökt vilka poetiska grepp som används i långdikter av den chilenska poeten Roxana Miranda Rupailaf som tillhör ursprungsfolket mapuche-huilliche, den argentinske poeten Daniel Samoilovich och den mexikanska poeten Luigi Amara. Azucena Castro beskriver dessa nya poetiska grepp som ‘märkliga ekologier’ [ecologías extrañas] eftersom de sammanväver människor och natur genom att skapa estetiska effekter i läsaren.

Den ekopoetiska förhållningssätt i Latinamerika, som fokuserar på hur dikten förhåller sig till ekologiska frågor, har behandlat förhållandet mellan poesi och ekologi främst i dikter som visar en tydlig ekologisk tematik, men Azucena Castros avhandling visar att den traditionen missar samtida dikter där den ekologiska frågan uttrycks genom olika språkliga experiment. De samtida långdikterna artikulerar ett ekologiskt tänkande genom experiment som innefattar queer- och ursprungsepistemologier, minimalism och groteska mönster. På detta sätt finner den materiella världen sitt uttryck i en ny diktform, menar Azucena Castro.

–Genom att läsa långdikterna av Rupailaf, Samoilovich och Amara ur ett postnaturligt perspektiv, menar Azucena Castro att samtida latinamerikanska långdikter experimenterar med det poetiska språket och skapar samband mellan natur och kultur genom att införliva myter, magi, skuggteater, spökhistorier, psykogeografi i dikterna ‒praktiker som innebär ett förhållande mellan människan och natur bortom västerländsk rationalism. Ett exempel på dessa experiment är användningen av en queer och ursprungsepistemologisk estetik i dikten Shumpall (2011) av Roxana Rupailaf som ger ny betydelse åt en lokal ursprungsmyt i ljuset av utplåningen av lokala ekosystem i ursprungsterritorierna i södra Chile. Ett annat exempel är användningen av en grotesk tragikomisk estetik i dikten El despertar de Samoilo. ¿El siglo XX qué de fizo? (Samoilos uppvaknande) (2005) som skapar effekten av en organisk sammanvävning av naturen, kapitalet och kulturen och som läses som ett poetiskt uttryck om nya utvinningsprocesser. Ett tredje exempel är användningen av minimalistiska och avantgardistiska drag i dikten A pie (Till fots) (2010) av Luigi Amara som skapar ett perspektiv på marknivån där kroppen och tankarna och den fysiska omgivningen sammanvävs i jagets promenadsteg genom Ciudad de México.

Foto: Amanecer en el Apocalipsis
“Amanecer en el Apocalipsis” (2019). Serie Territorios Arquetípicos en una Distopía Salvaje de Fer Pietra. Lápiz y esgrafiado sobre papel, 150 ctms x 180 ctms. Fotografia de Lihuel Gonzalez.

Avhandlingen visar hur ett nytt ‘märkligt’ poetiskt uttryck i dikterna utmanar läsarens invanda föreställningar, dels om betydelsen av ‛naturen’ och ‛det naturliga’ och dels om västvärldens relation till, och exploatering av, naturen. Med ‘det märkliga’ menar Azucena Castro ett poetiskt uttryck i långdikterna som sammanväver natur och kultur genom experiment med det övernaturliga, det olycksbådande och det obekanta i syftet att låta läsaren möta en värld som är mer-än-mänsklig.

Många poetiska röster världen över idag tar sig an den ekologiska krisen orsakad av klimatförändringarna. Azucena Castros avhandling fokuserar på latinamerikansk poesi, men slutsatserna och reflexionen kan vara av betydelse för att utforska poetiska uttryck från andra världsdelar.

Doktorsavhandlingen:

Avhandlingen ‟Ecologías extrañas. Lecturas postnaturales de poemas extensos latinoamericanos del siglo XXI (Roxana Miranda Rupailaf, Daniel Samoilovich y Luigi Amara)” försvarades vid en disputation den 30 september vid Romanska och klassiska institutionen.

En sammanfattning av avhandlingen kan läsas på: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1458496&dswid=6845

Kontakt:
Azucena Castro e-post: azucena.castro@su.se