Klara Arvidsson

– Många tror att det räcker att åka utomlands för att lära sig ett språk, men min avhandling visar att man måste engagera sig aktivt i språkinlärningen för att lära sig de specifika målspråksuttryck som så ofta används i vardagligt tal, säger Klara Arvidsson, Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet.

Klara Arvidsson har undersökt hur svenska studenter som tillbringar en termin i Frankrike lär sig de vardagliga uttryck som franska modersmålstalande använder. Hon har undersökt vilka faktorer som gynnar språkutvecklingen, som språkanvändning och sociala nätverk, men också psykologiska faktorer.

Att vi måste utsätta oss för ett nytt språk för att lära oss det är naturligtvis självklart, men Klara Arvidssons avhandling visar att det inte räcker. De som var motiverade att lära sig franska och uppgav att de hade vanan att aktivt lyssna och lägga märke till hur modersmålstalare uttrycker sig lärde sig också allra mest. De som lyckades bäst hade alltså ett strategiskt och aktivt förhållningssätt till språkinlärningen och verkar ha fått hjälp av sitt språkliga självförtroende, berättar hon. Några hade också utvecklat vänskapsband med personer på plats, men inte alla.

– Vi vet hur viktiga vardagliga uttryck är för att få konversationer att flyta på, vilket så klart spelar roll när man kommer som vuxen till ett nytt land. Därför är det viktigt att förstå hur dessa uttryck bäst lärs in, säger Klara Arvidsson.

– Det är dessutom viktigt att förstå hur en utlandsvistelse kan optimeras rent språkutvecklingsmässigt med tanke på de resurser som investeras i utlandsstudier.

Tusentals svenskar åker årligen utomlands för att studera, ofta för att lära sig ett nytt språk, och arbeta. Klara Arvidssons avhandling handlar om inlärning av franska, men resultaten kan vara användbara även för studenter i andra språk.

Doktorsavhandlingen:

”« C’est ça, en fait. » Développer l’idiomaticité dans une L2 pendant un séjour linguistique.

(Att utveckla idiomatik i ett andraspråk under en utlandsvistelse)

En sammanfattning av avhandlingen finns i kappan som kan laddas ned på:

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1354991&dswid=-703