1. Bakgrund

Centrumet för Kanadastudier grundades 1997 i samarbete med Kanadas ambassad och ICSS ( International Council for Canadian Studies). Centrumet samarbetar med AIEQ (Association Internationale des Études Québécoises), Centre for Applied Linguistics (University of Latvia ), Swedish Association for American Studies (SAAS) och Association for Canadian Studies Netherlands och Åbo Akademi (Finland).

2. Syfte och mål

Centrumet ska bedriva information om forskning och utbildning i frågor som berör Kanada samt olika former av samarbete mellan Sverige och Kanada. I mån av resurser ska centrumet befrämja forskningskontakter och forskarutbyte och verka för att skapa goda kontakter mellan forskning, utbildning och näringsliv. Genom centrumets samarbete med AIEQ och NACS ges en mångfacetterad bild av Kanada, bl. a. genom att stödja forskningsprojekt kring det kulturella och sociala livet i Kanada.

Centrumet ska vara språkligt neutralt.

3. Huvudman

Centrumet är placerat under Romanska och klassiska  institutionen vid Humanistiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området.

4. Organisation

Centrumet leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och fyra övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ledamot kan omförordnas.

Föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent och utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap samt dekanus vid Humanistiska fakulteten. Föreståndaren kan omförordnas.

5. Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter och vara sammansatt av föreståndaren och företrädare för såväl Engelska institutionen som Romanska och klassiska institutionen samt om möjligt Kanadas ambassad.

6. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst 3 gånger årligen. Styrelsen är beslutsför då ordförande samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande, under förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Institutionens prefekt har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Styrelsen får vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt.

Ärenden ska avgöras efter föredragning av föreståndaren.

7. Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen ska:

  1. Stödja och främja verksamheten vid centrumet samt fastlägga riktlinjer för hur arbete ska organiseras,
  2. Besluta i frågor om budget, bokslut och verksamhetsplanering,
  3. Årligen rapportera om centrumets verksamhet till Områdesnämnden för humanvetenskap,
  4. Avge verksamhetsberättelse för varje verksamhetsår till fakultetsnämnden,
  5. Fastställa arvoden och andra utgifter som ska betalas av centrumets medel.

8. Föreståndarens arbetsuppgifter

Föreståndaren ska:

  1. Tillse att styrelsens beslut verkställs,
  2. Ansvara för den ekonomiska förvaltningen,
  3. Samordna centrumets verksamhet

I övrigt gäller överordnade organs delegationsbeslut.

9. Finansiering och resurshantering

Centrumets verksamhet ska vara självfinansierad och det ska självt svara för anskaffningen av resurser för sin verksamhet.

I övrigt gäller överordnande organs budgetbeslut.

Centrumet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Romanska och klassiska institutionen.

Attest- och utanordningsreglerna samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms universitet ska tillämpas vid centrumet.

10. Utbildning/undervisning

Utbildning får inte bedrivas vid centrumet. Doktorander kan inte antas vid centrumet.

11. Utvärdering och omprövning

Centrumets verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för utvärderingen.

12. Avveckling

Om centrumet inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap.

13. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för humanvetenskap samt dekanus vid Humanvetenskapliga fakulteten. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet, prefekten vid Romanska och klassiska institutionen, fakultets- eller områdesnämnden.

* * *