1. Bakgrund

Grundades år 1997 mellan Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och Kanadensiska ambassaden i Sverige. Kanadainstitutet anordnade olika konferenser som berörde Kanadastudier (forskare och författare från Kanada). Avtalet med ambassaden slutade år 2009 och Institutionen för franska, italienska och klassiska språk blev en del av Romanska och klassiska institutionen.

2. Ändamål

Centrumet ska bedriva information om forskning och utbildning i frågor som berör Kanada samt olika former av samarbete mellan Sverige och Kanada. I mån av resurser ska centrumet befrämja forskningskontakter

och forskarutbyte och verka för att skapa goda kontakter mellan forskning, utbildning och näringsliv.

Institutet skall vara språkligt neutralt.

3. Huvudman

Centrumet är placerat vid Romanska och klassiska institutionen, inom Humanistiska fakulteten, Områdesnämnden för humanvetenskap.

4. Organisation

Centrumet leds av en styrelse bestående av en föreståndare samt fyra ytterligare ledamöter. I styrelsen skall ingå företrädare för såväl engelska institutionen som Romanska och klassiska institutionen samt kanadensiska ambassaden.

Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter. Styrelsen utses av rektor vid Stockholms universitet på förslag av områdesnämnden för humanvetenskap efter samråd med institutionsstyrelsen för Romanska och klassiska institutionen. Styrelsen utses för en period av tre år. Styrelsen utser ordförande inom sig.

Föreståndaren utses av rektor vid Stockholms universitet på förslag av institutionsstyrelsen för en period av tre år. Föreståndare ska vara vetenskapligt kompentent.

Såväl styrelse som föreståndare kan av rektor ges förnyade mandat.

5. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden. Dagordning skickas i kallelsen en vecka före sammanträdet.

Ärendena ska avgöras efter föredragning som ankommer på föreståndare eller den denne utser. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna samt ordföranden och föreståndare/ställföreträdande föreståndaren är närvarande. Dessutom måste majoriteten av de närvarande ledamöterna vara vetenskapligt kompetenta. Som styrelsebeslut gäller den mening som de flesta förenare sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden företräder.

Styrelsen äger rätt att vid behov särskilt kalla personer med närvaro- och yttranderätt.

6. Styrelsens och föreståndarens arbetsuppgifter

Styrelsen ska avge verksamhetsberättelse för varje verksamhetsår till fakultetsnämnden.

Centrumets styrelse fastställer arvoden och andra utgifter som skall betalas av centrumets medel.

Centrumets styrelse ansvarar för budget och bokslut, vilka fastställs av prefekten.

Styrelsen ska:

Stödja och främja verksamheten vid centrumet samt fastlägga riktlinjer för hur arbete ska organiseras,
Besluta i frågor om budget och verksamhetsplanering,
Årligen rapportera om centrumet verksamhet till IS/FN/ON

Institutets verksamhet samordnas av föreståndaren som är ansvarig inför prefekten.

Föreståndaren ska:

1. Tillse att styrelsens beslut verkställs,

2. Ansvara för den ekonomiska förvaltningen och

7. Utbildning och undervisning

Utbildning får inte bedrivas vid centrumet. Doktorander kan inte antas.

8. Finansiering och resurshantering

Centrumets verksamhet skall vara självfinansierad och institutet ska

självt svara för anskaffningen av resurser för sin verksamhet. Centrumet ska utgöra en egen redovisningsenhet inom institutionen. Attest- och utanordningsreglerna samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms universitet ska tillämpas vid centrumet.

I övrigt gäller överordnande organs budgetbeslut.

9. Fortvaro

Områdesnämnden för humanvetenskap har uppföljningsansvaret för centrumet och ansvarar för en bedömning av centrumets fortvaro. Denna bedömning ska grundas i en utvärdering av verksamheten, vilken genomförs före mandatperiodens slut. Uppföljning sker på det sätt områdesnämnden för humanvetenskap beslutar. Vid en eventuell avveckling av centrumet ska, om inte annat särskilt avtalas, tillgångarna anses tillkomma Stockholms universitet och Stockholms universitet ska även stå för eventuella förluster.

10. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av rektor vid Stockholms universitet efter hörande av områdesnämnden för humanvetenskap. Ändringarna av stadgarna kan föreslås av styrelsen för centrumet, prefekten vid institutionen, fakultets- eller områdesnämnd.
 

* * *