TED-projektets syfte är att skapa en ny italiensk-svensk ordbok som ska ligga fritt tillgänglig på nätet. Den nya ordboken ska bidra till att öka kännedomen om det moderna italienska ordförrådet, dess grammatiska, semantiska och pragmatiska aspekter samt dess relation till det svenska ordförrådet. Inledningsvis kommer innehållet att bestå av de 2000 mest frekventa orden i det italienska ordförrådet, för att sedan utökas successivt. De huvudsakliga målgrupperna är svensktalande studerande av italienska i skolan, vid universitetet eller vid olika studieförbund, men även lärare, översättare och andra professionella användare. Senare ska även italiensktalande personer som behöver översätta till, eller lära sig, svenska kunna använda en version av ordboken som är utvecklad för detta ändamål.

Projektets första syfte är att förbättra det aktuella beståndet av italiensk-svenska ordböcker. Under de senaste decennierna har inte bara språket förändrats utan tekniken har också gått framåt. Trots detta ges det oftast ut ordböcker som är baserade på tidigare tryckta utgåvor.

Projektets andra syfte är därför att producera den planerade ordboken, TED, direkt i elektronisk form. Därmed kan vi ta tillvara de möjligheter som ny teknik erbjuder för att förse ordboken med riklig information, samtidigt som användaren får möjlighet att välja vilken information man vill se och hur mycket.

I projektet kommer vi att arbeta aktivt med att samla in användarreaktioner för att göra funktionerna och användargränssnittet så användarvänliga och pedagogiska som möjligt. Med vår italiensk-svenska ordbok som utgångspunkt vill vi sedan arbeta vidare för att utveckla en modell som kan anpassas och kompletteras för olika språkpar. I projektet kommer olika kunskaper och erfarenheter att komplettera varandra genom medverkan av lingvister, lexikologer, pedagoger, IT-experter och studerande.

Projektet förväntas ge fördjupad kunskap om de båda språksystemen på ord- och kollokationsnivå, såväl som ny kunskap om olika slags ekvivalens mellan det italienska och svenska ordförrådet.

Ordförrådet är intressant ur många perspektiv: sociolingvistiskt, inlärnings- och översättningsteoretiskt. Såsom ordboken är tänkt i förlängningen, med såväl italienska som svenska användare som målgrupper, blir den en bro mellan våra språk och våra kulturer.