I kursen ingår följande delkurser:
Skriftlig produktion, 4.5 hp; Delkursen behandlar olika grammatiska moment såsom italiensk morfosyntax och textgrammatik samt kontrastiv grammatik. Stor tonvikt läggs vidare på textbindning, interpunktion, register- och stilmarkörer. Studenterna skall förbättra sin skriftliga språkfärdighet, på såväl grammatisk som textlingvistisk nivå.

Grammatik och översättning, 3 hp; Delkursen behandlar grammatik ur ett kontrastivt perspektiv där man översätter meningar och längre texter från italienska till svenska samt från svenska till italienska.

Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp; Delkursen behandlar den grundläggande lingvistiska terminologin, lingvistikens arbetsområden och arbetssätt. Den behandlar även de olika språkliga nivåerna, fonologi, morfologi, syntax och semantik, och ger en introduktion till språktypologin.

Självständigt arbete, 15 hp; Inom delkursen skriver studenten ett större vetenskapligt arbete utifrån en språkvetenskaplig metod med ämnesdidaktisk inriktning.


V19 Schema 
Kursplan