Kursen utgör den tredje terminens studier i ämnet spanska som andraämne inom ämneslärarprogrammet och innehåller för yrket relevanta kunskapsområden samt ett självständigt arbete. Kursen består av ett obligatoriskt självständigt arbete och en obligatorisk delkurs samt av en valbar delkurs.
Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer. Detta moment går igen i samtliga delkurser. I kursen ingår lingvistik med tonvikt på pragmatik och diskursanalys. Vidare ingår en fördjupning av olika teorier om andraspråksinlärning och dess tillämpningar i det mångkulturella klassrummet.

H17 Schema kursplan

V18 Schema | kursplan