Kursbeskrivning

Obligatorisk kurs inom ämneslärarprogram i spanska, spanska som förstaämne.

Kursen består av ett självständigt arbete för lärarexamen (15 hp), en kurs i språkvetenskap (7,5 hp) och en kurs i litteraturvetenskap (7,5 hp). Det självständiga arbetet skrivs inom område

Delkurs 1 - Självständigt arbete, 15 hp
I självständigt arbete utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning relevant för utbildningen och ska ha ämnesdidaktisk relevans. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

Delkurs 2 - Språkvetenskaplig fördjupning, 7.5 hp
Delkursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det spanska språket. Delkursen ger en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen och de analytiska begrepp som används för att studera dessa. Studenten lär sig använda aktuella metoder inom språkforskning (korpusanvändning, datainsamling m.m.)
En mindre forskningsuppgift utförs inom någon av huvudområdets aktuella  forskningsinriktningar

Delkurs 3 - Teorier och metoder inom studier i spanska , 7.5 hp
I delkursen far studenten kunskaper om både språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder samt en orientering om dess utveckling, i synnerhet inom den spanskspråkiga världen. Kursen bestar av två delar med språkvetenskaplig respektive litteraturvetenskaplig inriktning. Inom den språkvetenskapliga delen laggs särskild tonvikt på insamling och analys av kvantitativa språkdata. I samband med textstudium uppövas förmågan att använda olika vetenskapliga metoder samt att bedöma forskningsresultat. Kursen syftar till att förstärka studentens kunskap om teorier och metoder som behovs for att kunna utföra en självständig studie inom språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning.

H19 | Schema | kursplan

V20 Schema | kursplan | Lärplattform: Athena