Forskningen inom översättningsvetenskap inom Romling berör både audiovisuell och litterär översättning.

Inom audiovisuell översättning undersöks de svenska undertexterna i en korpus av franska förortsfilmer. Översättningen av dialekter och inhemska språk analyseras, med betoning på lexikala innovationer, karaktäristiska morfosyntaktiska konstruktioner, fonologiska särdrag och kulturella referenser. Studien skriver in sig inom ramen för deskriptiv översättningsvetenskap.

Inom litterär översättning har det undersökts hur franska respektive svenska läsare tolkar kulturspecifika referenser (med fokus på egennamn och namn av kända personer) i originaltexter och översättningar. Tolkningen av kulturspecifika referenser styrs till stor del av vad Marie-Anne Paveau kallar för ”fördiskurser” (fr. prédiscours), det vill säga gemensamma tolkningsramar som avgör hur vi uppfattar världen. Att originaltexters respektive översättningars läsare förfogar över relativt skilda fördiskurser återspeglas i hur kulturspecifika referenser såsom namn på kända personer översätts.

Forskare

Doktorand
Hugues Engel (fr) Adèle Geyer