Hemsida: www.biling.su.se/~AAA
Presentation av projektet på RJ:s webbplats

Forskningsprogrammet "Avancerad andraspråksanvändning" (AAA), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2006-2012, initierades av Humanistiska fakulteten i december 2005 och berör fem institutioner vid SU som har fått ca 50 miljoner att fördela. De övriga institutionerna är Centrum för tvåspråkighet, Engelska institutionen, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier och Institutionen för språkdidaktik.
Programmet innehöll i en första fas nio olika projekt, numera fem, och leds av en styrgrupp sammansatt av professorerna Kenneth Hyltenstam, Inge Bartning och Lars Fant.

Forskare från Institutionen för franska, italienska och klassiska medverkar i två av projekten, nämligen Idiomaticitet och diskursorganisation i avancerad andraspråksanvändning (Inge Bartning, Fanny Forsberg Lundell, Victorine Hancock) och Den avancerade inlärarens ordförråd i franska och italienska (Anna Gudmundson).

Internationella nätverk har byggts upp och i anslutning till AAA bedrivs även didaktisk forskning som knyter an till Europarådets referensram för nivåbestämning av språkkunskaper. Med utgångspunkt i vår forskning ges vid institutionens franska och italienska avdelningar sedan länge undervisning om andraspråksinlärning och andraspråksforskning.

Forskare från projektet anordnar i september 2011 den årliga internationella konferensen i Andraspråksinlärning EUROSLA 21, 2011, hemsida http://eurosla.org/eurosla21.html

Delprojekt

Idiomaticitet och diskursorganisation i avancerad andraspråksanvändning

Projektledare: Lars Fant (Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier)
Medarbetare: Inge Bartning, Hugues Engel, Fanny Forsberg Lundell, Victorine Hancock (franska), Britt Erman, Margareta Lewis (engelska), Rakel Österberg (spanska, institutionen för språkdidaktik)

Detta projekt intresserar sig för avancerade andraspråksanvändare i franska, spanska och engelska. Idiomaticitet studeras utifrån flera perspektiv: dels inföddlika ordkombinationer, dels diskursorganisation med avseende på informationsstruktur och argumentation. Man studerar också hur dessa två områden interagerar med grammatiska strukturer. På så sätt kartläggs sköra zoner under de sista faserna av andraspråksinlärningen.

Den avancerade inlärarens ordförråd i franska och italienska

Projektledare: Camilla Bardel (Institutionen för språkdidaktik)
Medarbetare: Christina Lindqvist (franska) och Anna Gudmundson (italienska)

Projektet rör inlärning av ordförråd på dessa höga nivåer i franska och italienska. Forskarna i projektet har bl a. utarbetat en fransk och en italiensk version av Lexical Frequency Profile, ett verktyg som automatiskt klassificerar ord enligt deras frekvens. Med hjälp av detta kan inlärare kategoriseras i olika färdighetsnivåer.