Internationellt forskningssamarbete

Temat för den sista sessionen i Sverige var hur man kan nyttja kraften i internationellt samarbete och deltagarna uppmanades att diskutera frågan vid rundabordssamtal samt i plenum i Stockholms universitets Aula Magna. Bland deltagarna fanns den svenska ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, ledare och representanter från högre utbildning och forskning i de deltagande länderna, samt representanter från Vetenskapsrådet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Utmaningar och möjligheter

”Det här sättet att samarbeta rymmer många utmaningar”, säger Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh-Widding i en bloggvideo, ”både när det gäller det internationella samarbetet och mellan lärosätena i Sverige. Men det rymmer också enorma möjligheter att på ett gemensamt och samlat sätt föra ut svensk forskning internationellt, och det i en tid som har mer behov än någonsin av global akademisk samverkan.”

Många talare, däribland ministern underströk vikten av internationellt forskningssamarbete och samarbeten att samarbeten ska präglas av ömsesidighet. Det betonade också att samarbete ger utbyte och utbildningsmöjligheter både inom forskningsområdet och ökad förståelse av ländernas kulturer.

Lyckat samarbetsprojekt

Deltagarna lyfte fram att projektet Swedish Academic Collaboration Forum (SACF) har varit ett lyckat projekt med syfte att öppna upp för fler forskningssamarbeten mellan de deltagande länderna. Det har också möjliggjort samarbete mellan de svenska universiteten som har kommit samman för att arbeta för ett gemensamt projekt. ”Det handlar om mänskliga relationer, och för att skapa samarbeten, måste vi bygga relationer. Vetenskapen måste komma samman i en värld som planerar att bygga murar” avslutade panelen det öppna samtalet.”.

Sex ledande svenska universitet

Projektet Swedish Academic Collaboration Forum (SACF) har delats av sex ledande svenska universitet: Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköping, Lund, Uppsala och Stockholms universitet. Excellence-seminarier har hållits i samtliga av de deltagande länderna under 2015 och 2016 för att utveckla samarbeten mellan forskare och för att stärka internationella partnerskap. Vid varje seminarium har frågor av gemensamt intresse diskuterats, såsom t.ex. hållbar utveckling, åldrande samhällen och materialvetenskap. Vid varje av de fem seminarier har det hållits sessioner öppna för universitetsledningen att delta i.

Mer information

Projektet finansierades av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), de sex medverkande svenska universiteten och värdarna i respektive land.

Mer information om programmet: sacf.se/sweden

Foto: Anna-Karin Landin och Helene Komlos Grill

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson
Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson