De kostnadsuppgifter som universitetet samlar in avser endast personella pedagogiska insatser i studiesituationen för enskilda studenter, och riktade pedagogiska insatser som erbjuds studenterna ifråga i grupp.

Därefter fördelas varje år anslaget "de nationella medlen" till de universitet och högskolor som haft särskilt höga kostnader för det pedagogiska stödet. Alla lärosäten som haft högre kostnader för stödet än motsvarande 0,3 procent av sitt anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå, tar del av de nationella medlen.

I åtagandet ingår också att sammanställa uppgifter om det kända antalet studenter med funktionshinder i studiesituationen vid lärosätena. Studentantalen ska presenteras på nationell nivå.

Därefter ska uppgifter om kostnader och pedagogiskt stöd presenteras samlat i Stockholms universitets årsredovisning, tillsammans med uppgifter om de kända studentantalen per funktionsvariationsområde (i stora drag). I universitetets årsredovisning ska även en kort text beskriva vad som skett under året som förbättrat studievillkoren för studenterna ifråga. På det sättet finns det en samlad och övergripande bild av detta på ett ställe. Här finns universitetets årsredovisningar.