Med samordnaren kan studenten diskutera sina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen.

Det pedagogiska stödet

Det innebär olika former av insatser och åtgärder för att undanröja, kompensera eller överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det kan också vara åtgärder för att kompensera bristande tillgänglighet i studiemiljön på ett universitet eller en högskola. Förutsättningarna ser förstås olika ut beroende på enskilda studenter, studieval, lärandemiljöer, ämnen och inriktningar med mera.

Med undantag för utbildningstolkning och litteratur på anpassat medium (såsom talböcker m m) ska det pedagogiska stödet ses som en hjälp till självhjälp. Det kan ofta handla om verktyg att utveckla förmågor, där målet är att man blir så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier.

När det gäller anpassningar vid examinationer kan samordnaren ofta bara rekommendera olika former av stöd och anpassning, då det är kursansvarig och examinerande lärare som avgör om åtgärden är möjlig utifrån utbildningens mål och innehåll.

En förutsättning för att få särskilt pedagogiskt stöd är att studenten genom intyg eller utredning från sakkunnig kan styrka en varaktig funktionsnedsättning som inverkar på studierna.