Samverkansformer

Stockholms universitets primära och mest aktiva samrådsgrupp kring det särskilda åtagandet är en nationell referensgrupp som utgörs av samordnare av särskilt pedagogiskt stöd vid 9 lärosäten. Gruppen sätts samman utifrån olika aktuella frågor för en period om cirka 2-3 år. Gruppen håller möte en gång per termin för att diskutera gemensamma aktuella frågor, följa upp arbetet i olika arbetsgrupper och för att planera konferens- och utbildningsdagar för alla samordnare vid samtliga universitet och högskolor. Alla lärosätens samordnare som så önskar kan ingå i det nationella "Samordnarnätverket".

Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Stockholms universitet samarbetar även med SPSM genom det särskilda åtagandet. Samarbetet har på senare år främst rört den växande mentorsverksamheten vid universitet och högskolor. Mentorsstöd innebär hjälp att strukturera och planera studierna, göra överenskommelser och följa upp dessa tillsammans med studenten. Mentorerna är antingen erfarna studenter som rekryterats och utbildats för uppgiften, eller professionella mentorer på plats eller på distans via nätet.  

En mentor erbjuds främst studenter som har svårigheter med studieplanering och som ett komplement till andra generella studietekniska stöd.

I ett samarbete mellan Stockholms universitet, Lunds universitet och SPSM skapades "Mentorshandboken" (2013) med praktiska råd till både mentorer och de studenter som får mentorsstöd. Den fokuserar på tankar, tips och råd om hur ett mentorskap kan inledas, avgränsas, genomföras, följas upp och avslutas.

Här kan mentorshandboken beställas på svenska eller laddas ned som en fil: webbshop.spsm.se/mentorshandboken

Här kan den beställas i engelsk översättning eller laddas ned som en fil: webbshop.spsm.se/mentor-handbook-in-english

Internationella samarbeten

NNDC - ett nordiskt samarbete

Våren 2008 skapades ett nordiskt nätverk för de nationella samordnarnätverken/motsvarande i Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige. Det kallas Nordic Network for Disability Coordinators/equivalent (NNDC).

The LINK Network

Året 2008 startades även ett europeiskt nätverk, med stöd av EU lifelong learning program. Nätverket heter The LINK Network, där LINK står för Learning Inclusively Network + Know-how. Nätverket leds av partnerorganisationer från 7 länder: Belgien (Flandern), Irland, Nederländerna, Norge, Slovenien, Storbritannien och Sverige.  Här finns mer information om nätverket: www.thelinknetwork.eu