Den 6 juli träffades University of Illinois, Stockholms universitet och KTH för att diskutera det strategiska samarbetet. I centrum på bilden rektorerna Peter Gudmundson, KTH, Phyllis Wise, University of Illinois, och Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, med medarbetare.
Den 6 juli träffades University of Illinois, Stockholms universitet och KTH för att diskutera det strategiska samarbetet. I centrum på bilden rektorerna Peter Gudmundson, KTH, Phyllis Wise, University of Illinois, och Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, med medarbetare.
 

Avtalet INSPIRE Alliance tecknades tillsammans med KTH och KI för tre år sedan vilket gjorde University of Illinois till en av universitetets prioriterade internationella strategiska partners. Avtalet gäller för fem år och syftar till att stärka och utveckla såväl studentutbyten som forskningssamarbeten mellan lärosätena i Stockholm och University of Illinois. Ett vidare syfte med avtalet är att stärka samarbete och kunskap mellan regionerna för universitetens hemvist.

Resultaten efter tre år visar bland annat att en rad forskningssamarbeten kunnat initieras genom avtalet och de forskningsmedel som utlysts.

– Nu är det dags att följa upp och ta ett steg över i en andra etapp av samarbetet, som bland annat ska handla om gemensamma forskningsansökningar, säger rektor Astrid Söderbergh Widding som träffade parterna i Stockholm den 6 juli.

Brett deltagande bland institutionerna

I den uppföljning av avtalet som gjorts inom universitetet lyfts en rad goda exempel på samarbetets genomslag.

– Inte mindre än hälften av universitetets institutioner har på ett eller annat sätt tagit del i samarbetet vilket visar att vi har fått en stor ämnesbredd inom avtalet, säger Astrid Söderbergh Widding.

Vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har exempelvis nio forskarutbyten genomförts (sex utresande och tre inresande), institutionen har tagit emot en postdoktor och en masterstudent har varit på utbyte vid Illinois. Samarbetet har även resulterat i ett stort antal gemensamma publikationer och institutionen arbetar för närvarande med en gemensam ansökan för en framtida gästprofessur till Stockholms universitet.

Utbyte bland såväl forskare som studenter

Även Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap har utvecklat samarbetet med University of Illinois. Bland annat genom att arrangera nätbaserade workshops inom ämnet kulturarv där studenter från båda universiteten deltar. I september kommer även den internationella konferensen "Heritage of Death: Landscapes, Sentiment and Practice" samarrangeras i Stockholm.

Avtalet har också bidragit till att stärka redan befintliga samarbeten som vid Institutionen för biokemi och biofysik där ny finansiering gett såväl forskare som studenter möjlighet att utöka kontakterna med kollegorna vid Illinois. Institutionen genomförde även en lyckad workshop för doktorander under hösten 2013.

Flertalet nya gemensamma projekt

Genomförda forskarutbyten har även resulterat i gemensamma projekt – som vid Institutionen för naturgeografi där möten med inbjudna forskare från Illinois utvecklades till ett gemensamt fältarbete.

Vid Institutionen för lingvistik finns ett gott exempel på integrerad undervisning där Johanna Mesch, forskare vid Stockholms universitet, och Matt Dye, forskare vid University of Illionois, undervisar inom ämnet teckenspråk. Detta samarbete har lett vidare till ett gemensamt forskningsprojekt.