Drottning Silvia tillsammans med rektorerna. Foto: Yanan Li
Drottning Silvia tillsammans med rektorerna vid de fyra samarbetande lärosätena. Foto: Yanan Li
 

I såväl Sverige som Japan blir befolkningen allt äldre. Detta väcker frågor som hur tillgången till vård och omsorg ska säkras och hur pensionerna ska finansieras. Och de äldre frågar sig hur de ska kunna hålla sig friska så länge som möjligt och hur deras boenden ska utformas.

Under rubriken ”Aktivt åldrande” (Active ageing) anordnades en workshop den 21 september i Nobel Forum vid Karolinska Institutet. Arrangörer var Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Tokyos universitet. Workshopen är en del i det besök som en delegation från Tokyos universitet gör i Stockholm för att skriva under ett samarbetsavtal med Stockholms tre främsta lärosäten.

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen hälsade deltagarna välkomna till denna första officiella programpunkt inom ramen för det avtal som nu ska skrivas under. Tokyos universitets vicerektor Mamuro Mitsuishi påminde om att Japan och Sverige nästa år firar 150 år av diplomatiska förbindelser och att detta samarbete ytterligare stärker banden och kan generera nya forskningssamarbeten.

Drottningen ser stora möjligheter till samarbete

Drottning Silvia talade vid invigningen av workshopen. Foto: Yanan Li
Drottning Silvia talade vid invigningen av workshopen. Foto: Yanan Li

Drottning Silvia invigde workshopen med att tala om att frågor kring åldrande och hur samhället hanterar dessa är viktiga i både Sverige och Japan. Hon berättade även om sitt eget engagemang i dessa frågor. Under tjugo års tid har drottningen arbetat för att öka medvetenheten kring att skapa ett samhälle som bättre tar hand om äldre. Bland de initiativ drottningen medverkat till är Silviahemmet som utbildar vårdpersonal inom demensvården. Drottningen avslutade med att säga att Sverige och Japan har mycket att lära av varandra och att det finns stora möjligheter med det samarbete som nu upprättas.

Tokyos universitet prioriterar Stockholm

Tokyos universitet antog år 2014 en strategi att etablera strategiska samarbeten med ledande universitet i världen, berättade vicerektorn Naoto Sekimura. Bland dessa prioriterade partners finns till exempel Berkeley, MIT och Cambridge – och så Stockholms universitet, Karolinska Institutet och KTH, som ses som en gemensam samarbetspartner.
Samarbetet kommer att ske inom såväl forskning som utbildning och bland ledorden märks excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans. Förutom utbyten av forskare och studenter ska universiteten också samarbeta om utveckling av undervisning och lärande.

Snabbt växande andel äldre i befolkningen

Först ut bland forskarna att tala var Livia Oláh, docent i demografi vid Stockholms universitet, som berättade att en allt större andel av världens befolkning är över 65 år. Japan är ett av de länder som har den snabbast växande andelen äldre i befolkningen. Jämfört med Sverige har Japan även lägre födelsetal. Det relativt höga barnafödandet i Sverige kopplas till högt kvinnligt förvärvsarbete. Detta möjliggörs av att familjepolitiken stödjer kombinationen av arbete och familj för kvinnor och män. Barnomsorgen är en av de viktigaste politiska åtgärder som underlättar kombination av barn och förvärvsarbete för föräldrarna. En hållbar samhällsutveckling förutsätter en balanserad åldersstruktur och barnafödandet är en viktig pusselbit i detta, betonade Livia Oláh.

Hälsosamt åldrande är möjligt

Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid Karolinska Institutet, ställde frågan om ett hälsosamt åldrande överhuvudtaget är möjligt. De befolkningsstudier som gjorts i Stockholm visar att ungefär hälften av 90-åringarna säger sig vara relativt friska. Dessutom visar statistiken att riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt demens minskat de senaste decennierna.
Enligt Laura Fratiglioni är ett hälsosamt åldrande i dag en realitet – utmaningen är att se till att det även är så i framtiden. För att nå dit krävs blad annat att uppmuntra till fysisk aktivitet, att upprätthålla sociala kontakter och att sluta röka.

Under dagen belystes sedan talare från de fyra lärosätena olika aspekter av åldrande från tre övergripande perspektiv: det biofysiska, det biomedicinska och det samhällsvetenskapliga.

Den 25 september skrivs avtalet mellan de fyra lärosätena under vid en ceremoni på Stockholms universitet.