Stockholms universitet medverkar i den av regeringen finansierade försöksverksamheten ULF (Utveckling-Lärande-Forskning). Stockholms universitet har anslutit till Uppsalanoden med STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies) som modell (läs mera här). Försöksverksamheten vid SU leds och organiseras av en samordningsgrupp som består av deltagare från både Stockholms universitet och STLS.

Inom ramen för Uppsalanoden finns det nu i höst möjlighet att ansöka om medel för praktiknära forskningsprojekt som utarbetats i nära samverkan med skolans huvudmän och lärare och som knyts till verksamheten vid STLS. Stockholms universitet har möjlighet att skicka in 1-2 sådana forskningsprojekt. De projekt som kommer att beviljas ska uppfylla vissa villkor (se nedan) och stämma överens med den typ av forskning som bedrivs inom STLS vilket kortfattat innebär att projekten ska vara ämnesdidaktiska och undervisningsutvecklande. Årets projekt ska dessutom ha en inriktning mot litteracitet och språkutveckling vilket kan förstås både i relation till lärande av språk och som utveckling av ämnesspecifik litteracitet. Projekten kan vara ämnesövergripande eller komparativa.

Samordningsgruppen har beslutat att de projekt som universitetet väljer att skicka in tas fram i tre steg:

  1. En föransökan skickas in på en speciellt utformad blankett senast den 23 september. Före inlämning av föransökan ska ansökan ha diskuterats med STLS vetenskapliga ledning Maria Andrée vid MND eller Inger Eriksson vid HSD.
  2. De inkomna förslagen granskas av samordningsgruppen och de projekt som verkar kvalitativt och innehållsligt relevanta ombeds vidareutvecklas till en fullständig ansökan (preciserade anvisningar kommer att ges). Vid denna lokala bedömning läggs vikt vid vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet. Den utvecklade ansökan ska sändas in den 21 oktober till samordningsgruppen för den slutliga urvalsprocessen.
  3. Samordningsgruppen väljer ut två ansökningar. Beslut 28 oktober. De två utvalda ansökningarna har sedan tid fram till 10 november för att slutjusteras utifrån Samordningsgruppens anvisningar.

Samordningsgruppen ansvarar sedan för registrering av projekten den 11 november. Beredning och beslut i Uppsalanodens styrgrupp i december.

De forskningsprojekt som slutligen beviljas medel har förutom det vetenskapliga bidraget till uppgift att utveckla modeller för praktiknära forskning i samverkan med skola-lärosäte. Av detta skäl har Uppsalanoden utformat fyra aspekter som varje ansökan bör förhålla sig till. För Stockholms universitets del kan dessa beskrivas enligt nedanstående:

1. Försöksverksamheten strävar mot att skapa gemensamma forskningsmiljöer hos huvudman och på lärosäten.

Forskningsprojekten ska ha sin hemvist i forskningsmiljöer där professionen är delaktig i kunskapsproduktionen och där forskningsmiljön är integrerad i huvudmannens utvecklingsverksamhet samt i lärosätets forskningsmiljöer och lärarutbildning. För Stockholms universitets räkning utgörs den gemensamma forskningsmiljön av STLS. Av ansökan ska framgå hur forskningsprojektet genom sin design vill bidra till att bygga eller stärka forskningsmiljöer som är gemensamma för huvudman och lärosäten. För SU handlar det om hur STLS kan stärkas som forskningsmiljö genom att involvera fler forskare från relevanta forskningsmiljöer.

2. Försöksverksamheten ska utpröva olika former av kombinationstjänster/delade tjänster.

Forskningsprojekten tydliggöra hur detta kan realiseras. De som verkar inom STLS har i flera avseende redan dubbla tjänster – detta öppnar således upp för en möjlig praktisk lösning.

3. Försöksverksamheten ska finna former för lärarstudenternas delaktighet i forskningen.

Forskningsprojektet ska därför beskriva hur designen av forskningen möjliggör för lärarstuderande att involveras i en eller flera faser av forskningsprojektet (t.ex. att inom ramen för projektet ge möjlighet till självständigt arbete – eller att delta på seminarium under VFU).

4. Försöksverksamhetens forskning ska utgå från professionens frågor.

Forskningsansökan ska beskriva hur forskningsfrågan har processats fram och vilka som har varit involverade. Inom STLS fick huvudmännen (Stockholms stad, Nacka stad, Botkyrka kommun, Fryshuset och Kunskapsskolan Sverige AB) i uppgift att utifrån deras kvalitetsarbete föreslå en inriktning för årets projektutlysning: litteracitet och språkutveckling.

 

Uppsalanoden har sagt att de forskningsprojekt som svarar upp mot samtliga fyra av dessa aspekter kommer att prioriteras.

Inom Uppsalanoden finns det medel avsatta för att finansiera tre projekt. Dessa projekt är tre-åriga med en maximal budget på 1,5 mkr per år, d.v.s. totalt 4,5 mkr/projekt.

 

Blankett: Intern föransökan gällande ansökan om medel inom ULF försöksverksamhet (165 Kb)