Den utlysning som gjordes i maj resulterade i många intressanta ansökningar med stor spridning över universitetets ämnesområden och landstingets intressesfär. De antagna projekten speglar denna bredd. De flesta är treåriga och därmed är också en stor del av de avsatta medlen från landstinget intecknade.

Redan nästa år utvidgas dock samarbetet med ytterligare en utlysning, troligen för ettåriga förstudier/pilotprojekt. Dessutom tillkommer medel för utlysning av en landstingsdoktorand vid SU. Ett nybildat utbildningsutskott ska även arbeta för fler examensarbeten vid universitetet.