Sverige har bäst förutsättningar att uppnå de globala målen

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Sverige är enligt en OECD-rapport det land med bäst förutsättningar att uppnå de globala målen. Regeringens utgångspunkt är också att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra målen. Regeringen framhåller att kommuner, landsting, statliga myndigheter och Regeringskansliet behöver bidra till det nationella genomförandet men även att engagemang från frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademin är nödvändigt.

I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation vars uppdrag är att stödja genomförandet av Agenda 2030, bland annat genom att ta fram en övergripande handlingsplan samt uppmärksamma goda exempel på området. Delegationen består av sju ledamöter: Parul Sharma, Ida Texell, Mattias Klum, Ingrid Petersson, Johan Hassel, Johan Rockström och Johanna Sandahl.

Stockholms universitet och Agenda 2030

Hållbar utveckling är en central fråga för Stockholms universitet. Universitetet har en stor bredd i sin verksamhet och både inom det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området finns forskning och utbildning som rör Agenda 2030 och som kan bidra till att uppnå de globala målen. Här kan också Stockholms universitets tradition av tvärvetenskaplighet, som bl.a. avspeglas i universitetets profilområden lyftas fram liksom den samverkan som bedrivs i form av t.ex. öppna föreläsningar, deltagande i offentliga utredningar och medverkan i den offentliga debatten.

Hållbarhetsperspektivet lyfts fram i universitetets utbildningar

Genom ett brett utbildningsutbud och ett stort antal studenter, varav många kommer från andra länder har universitetet goda möjligheter att sprida kunskap om frågor som rör hållbarhet och lyfta fram detta perspektiv i utbildningarna.

Stockholms universitet arbetar också för att främja utveckling av innovationer baserade på kunskap som genererats vid lärosätet, både av forskare/lärare och studenter.

Miljöcertifierad arbetsgivare

Stockholms universitet adresserar målen i Agenda 2030 även i rollen som stor arbetsgivare i Stockholmsregionen. Universitetet är t.ex. miljöcertifierat och universitetsstyrelsen har beslutat att Stockholms universitet inte ska investera i fossila bränslen.

I pdf-dokumentet Agenda 2030 utifrån Stockholms universitets perspektiv finns mer utförlig information om hur universitetet arbetar med frågor kopplade till Agenda 2030 och där finns också en rad exempel på forskning och utbildning som kan kopplas till målen.