Utlysning av förstudiemedel 2019

  • Ansökningsperioden är öppen mellan 1 april – 29 april 2019 kl. 16:00.
  • Ansökan kan göras för ca 3 till 6 månaders förstudier och projektmedel på 50 000 till 400 000 kr kan sökas.

 

Utlysning av förstudiemedel inom områdena hållbar samhällsutveckling och psykisk hälsa
Bild Mostphotos

 

Syfte med förstudierna

Förstudiernas syfte ska vara att undersöka möjligheter till nya forskningsområden eller samarbeten som har hög relevans för Region Stockholms verksamheter och vetenskaplig förankring. Förstudierna kan exempelvis undersöka möjligheten att använda data, identifiera processer, utveckla ett samarbete eller väcka nya frågor. De kan utvärdera eller utveckla arbetssätt, föreslå olika sätt att förhålla sig till kända förhållanden, identifiera processer, skapa förståelse och tillföra passande terminologi eller sprida befintlig forskning vid Stockholms universitet till Region Stockholm för vidare samarbeten.

Förhoppningen är att vi med förstudierna kan identifiera och utforma framgångsrika gemensamma forskningsansökningar.

Grundprinciper

Förstudierna ska utföras under 2019 och gemensamt engagera forskare vid Stockholms universitet och anställda vid Region Stockholms finansierade verksamheter. Ansökan kan göras för ca 3 till 6 månaders förstudier och projektmedel på 50 000 till 400 000 kr. Den totala utlysningssumman för denna utlysning är 500 000 kr. Projekt ska ha en namngiven projektledare, disputerad och anställd vid Stockholms universitet. Medsökande kan vara anställd vid Stockholms universitet eller av Region Stockholm eller av regionen finansierad verksamhet.

Varje förstudie ska också ha en dedikerad kontaktperson vid Region Stockholms verksamhet som ska kunna vara en länk till berörda verksamheter inom regionen, ge input på förstudiens upplägg och forskningsinriktning samt följa upp förstudien och dess resultat. Om en projektledare behöver assistans med att identifiera en kontaktperson/medsökande vid Region Stockholm, kontakta i god tid koordinatorerna för samarbetet. Det är däremot inte möjligt att garantera att Region Stockholm kan prioritera och hitta kontaktpersoner till alla förstudieförslag.

Region Stockholm bidrar med förstudiemedel som inte kräver motsvarande direkt medfinansiering från Stockholms universitets institutioner.

Mer information om ansökan och temaområden finns i dokumentet Anvisningar för ansökan som kan laddas ner från den webbsidan.

Praktiskt om ansökan

• Ansökan läggs in regionens ansökningsverktyg som öppnas 1 april.

• Anvisningar för ansökan (se pdf nedan)

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, men ansökningsportalen har enbart svensk text.
The application may be written in English or Swedish, but the application tools instructions are only in Swedish.

Kompletteringar i efterhand kommer inte att accepteras. Observera att ett par intyg också ska vara underskrivna och bifogade.

Region Stockholms ansökningsverktyg är anpassat till regionens verksamheter. Forskare från universitetet får i större utsträckning använda fritextfält för att ange exempelvis hemvist och sökandes examina. Observera att ett par intyg också ska vara underskrivna och att inga kompletteringar i efterhand accepteras. Vi rekommenderar att ansökan påbörjas i god tid. Portalen och möjlig support stänger den 29 april kl 16:00.

Beredning och besked

Beredningsprocessen beräknas vara genomförd så att besked kan ges i juni 2019. Ansökningarna bereds och prioriteras utifrån både en vetenskaplig nivå och relevansen för Region Stockholm. Beredningsgruppen består av ledamöter från regionen och forskare från Stockholms universitet. Beslut fattas av samarbetets ledningsgrupp.

Mer information

Magnus Lundgren, Koordinator vid Stockholms universitet, Samverkansavdelningen, 072-143 98 90, magnus.lundgren@su.se

Elisabet Rendahl, Koordinator vid Region Stockholm, 070-737 35 49, elisabet.rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan

Anna Roloff, anna.roloff@sll.se

Sofia Baez-Catalan, sofia.p.baez-catalan@sll.se

Handläggare på  FoUUI Regionledningskontoret vid Region Stockholm

Välkommen med din ansökan!