50 av universitetets 55 institutioner, institut och centra deltog i en kartläggning av universitetets samverkansverksamhet. Alla samverkar på flera sätt med det omgivande samhället. Det kan handla om forskningsprojekt, forskarutbildning, uppdragsforskning eller samarbeten kring infrastruktur. Inom utbildning kan det röra sig om externa lärare, projekt och moment liksom studiebesök, praktik och examensarbeten. Typiskt för Stockholms universitet är det stora bidraget till utvecklingen av samhället – forskare anlitas i statliga utredningar, lämnar remissvar och ingår i olika expertorgan. Dessutom delar många forskare med sig av ny kunskap genom olika former av populärvetenskapliga aktiviteter.

– Kunskap existerar inte i ett vakuum. Samverkan är ett sätt att öka relevansen och kvaliteten i universitetets kärnverksamhet, säger Mats Danielson, rektorsråd för samverkan.

Inspirera till fortsatt utveckling

Kartläggningen ska fungera som inspiration och en grund för fortsatt utveckling av universitetets verksamhet. Sammanställningen innehåller också ett antal konkreta exempel på samverkansaktiviteter.

Rapporten ”Samverkan vid Stockholms universitet” finns som pdf (nedan) och kan beställas i tryckt form från samverkansstod@su.se.