Villa Bellona
Villa Bellona - här finns SUs samlade innovationsstöd från och med hösten 2018.
 
 

Innovationsstöd vid Stockholm universitet

Stockholms universitet ser gärna att kunskap som skapats vid lärosätet, t.ex. från utbildning och forskning, tillgänglig- och nyttiggörs i olika former. Det kan t.ex. ske genom innovation och innovationsutveckling, d.v.s. när kunskap omsätts till nya produkter och tjänster i samhället. Vägen dit kan gå genom etablerandet av nya företag eller genom olika former av samarbeten.

De tre aktörerna som utgör SU Innovation har sinsemellan olika roller och befinner sig i olika faser i universitetets innovationsstödsprocess. Tillsammans erbjuder SU Innovation ett sammanhängande och komplementärt stöd till universitetets idébärare och entreprenörer under hela resan från idé till användning eller marknad.

Innovationskontoret

Innovationskontoret är universitetets initiala service- och supportfunktion för frågor som handlar om innovation. Målgrupperna är forskare, lärare, doktorander och studenter verksamma vid SU. Verksamheten består av en öppen och kostnadsfri idé- och innovationsrådgivning, kombinerat med utbildnings- och inspirationsaktiviteter. För rådgivning riktad mot studenter samarbetar Innovationskontoret sedan våren 2018 med organisationen Drivhuset.

Ínnovationskontoret ger råd i frågor som handlar om rättigheter, avtal, skydd av idéer (IP), möjligheter till och strategier för nyttiggörande, paketering och presentation av idéer, finansieringsmöjligheter samt idé- och affärsutveckling. Innovationskontoret har även möjligheten att genom olika program finansiellt stödja verifiering och validering av idéer.

SU Inkubator

SU Inkubator är ett helägt dotterbolag till SU Holding AB. I inkubatorn ges entreprenörer kopplade till SU (forskare, lärare och studenter) möjlighet att genom ett skräddarsytt inkubatorprogram utveckla sina affärsidéer mot bildandet av nya företag. Fokus ligger på att hjälpa entreprenörerna att utveckla sina företag och nå ut på marknaden. Programmet tillhandahåller kostnadsfritt en kontorsplats i inkubatorn samt olika former av affärsutvecklingsstöd och affärscoachnig under ett års tid. En viktig komponent i Inkubatorn är även det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som sker mellan deltagarna i programmet. SU Inkubator är ett helägt dotterbolag till SU Holding AB.

Holdingbolaget

Stockholms universitetets Holdingbolag AB är ett företag som förvaltas och styrs av Stockholms universitet. Holdingbolaget har som företag möjlighet att bedriva kommersiell verksamhet kopplad till universitetet. För nystartade företag som har anknytning eller har knoppats av från universitet erbjuder Holdingbolaget möjlighet att erhålla såddkapital. Genom investeringarna går Holdingbolaget då även in som delägare i startup-företagen. Företag kan erbjudas sådana investeringar vare sig de valt att gå genom inkubatorn eller inte.