Moment
Tid
Förväntade studieresultat
Deltagaren ska efter kursen ha:
Kursens
innehåll
 
Kunskaps-kontroll och examination
i form av:
3 v
Kännedom om hur man på ett tydligt
och informativt sätt presenterar sin kompetens
 
 
Kännedom sociala mediers funktion i jobbsökarprocessen
Kartläggnings-
samtal,
cv-skrivande,
sociala medier,
studie- och karriärvägledning, intervjuträning,
yrkes- och företagsresearch
Ett uppdaterat CV, som tydligt visar deltagarens kompetens
 
En detaljerad och aktuell företags-
lista
 
7 v
 
Kännedom om sin kompetens
 
Förmåga att presentera sig själv och sin kompetens
Kompetens-
begreppet, intervjuträning, personliga
egenskaper,
olika texttyper
i samband
med yrkes-
kontakter, yrkessvenska, presentations-
teknik
Muntlig presentation av sig själv
och sin
kompetens på ett engagerat
och målgrupps-anpassat sätt
 
Ett personligt brev
7 v
En fördjupad
kunskap om och förståelse för
svensk arbets-marknad
 
Förtrogenhet med olika företags-organisationer
 
Förståelse för
svensk kulturkod
 
Inblick i svenska utbildningssystem
Svensk arbets-
marknad,
svenska koden, svensk arbets-platskultur,
olika företags
organisations-
modeller,
svensk arbets-marknads-
historik, svenskt utbildning-
system,
arbetsrätt,
akademiskt
skrivande
En rapport med anknytning till svensk arbetsmarknad utifrån empirisk studie
 
Muntlig redo-
visning av
empirisk studie samt opponering
av annan
deltagares
rapport
6 v
Kunskap om
svenskt statsskick
 
Förståelse för och kunna resonera
kring det svenska demokrati-
begreppet
 
Kunskap om
svenskt rätts-
system
 
Kännedom om svenska civilsamhällets
olika verksamheter
Svenska val-
systemet,
svenskt stats-
skick,
demokrati-
begreppet, rättskunskap,
svenskt
förenings-,
kultur- och
idrottsliv,
muntlig och
skriftlig
argumentation
Muntlig och
skriftlig argumentering utifrån aktuell
svensk samhällsfråga.
Avslutnings-momentet
3 v
Kommit närmare
den svenska arbetsmarknaden
 
En plan för sitt fortsatta yrkesliv i Sverige
Avslutnings-
samtal,
individuell
studie-
och karriärväg-
ledning
 

 

Parallellt med allmänna utbildningen ingår för deltagarna på Korta vägen:

• Bedömning av språklig nivå och kartläggning av eventuellt extra stöd i svenska som andraspråk
• Externa och interna kurser utifrån deltagarna individuella behov
• Undervisning i svenska och i språkstrategier från Institutionen för svenska och flerspråkighet