Mål och syfte

University of Dar-es-Salaam.
University of Dar-es-Salaam.

Projektet innebär rent konkret att utbildningen flyttar dit studenterna är, istället för tvärtom som skett tidigare. Stockholms universitet kommer ansvara för kvaliteten i utbildningen, medan universitetet i Dar-es-Salaam kommer att stå värd för centrumet, som dock blir en självständig institution.

Vikten av att bygga en solid grund i matematisk forskning i Afrika kan inte överskattas med tanke på matematikens betydelse i sig och på dess centrala roll inom naturvetenskap och teknik. Indikatorer visar att Afrika har ett oroväckande underskott av mänskligt kapital gällande storlek och kvalitet inom matematik – kompetensbasen inom vetenskap och teknik blir därmed svag. Det genomsnittliga antalet doktorander i matematik i länder söder om Sahara, med undantag för Nigeria och Sydafrika, är alarmerande lågt. Det långsiktiga målet är därför att ge förutsättningar för att i fler afrikanska länder bygga upp matematisk forskning till en internationell nivå.

Bakgrund

Idén till PACM kom från professor Mohamed El-Tom från Sudan, som presenterade den för en kollega vid Stockholms universitet, Mikael Passare. Efter diskussioner inom Naturvetenskapliga fakulteten och med dåvarande rektor vid Stockholms universitet, började man söka efter ett lämpligt värduniversitet i Afrika. Valet föll slutligen på University of Dar-es-Salaam.

Utbildningens uppbyggnad

Initialt planeras en tvåårig masterutbildning, men utbudet ska så småningom utökas till att även innehålla forskarutbildning. Examen utfärdas av Stockholms universitet och undervisningsspråket ska vara engelska.

Information om programmet kommer att spridas till berörda afrikanska länder och studenterna kommer att antas till utbildningen på grundval av meriter. Målsättningen är att studentgruppen ska representera flera länder och ha lika andel kvinnor och män. Målet är att årligen anta 40 studenter, som kommer erbjudas ett heltäckande stipendium.

Lärarna kommer att rekryteras såväl från Stockholms universitet, som från andra svenska universitet, men också internationellt för att skapa ett internationellt kunskapscenter med stor kompetens och hög nivå på utbildningen.

Framtiden

För att möjliggöra en lansering av projektet söker SU nu samarbetspartners för att säkra en långsiktig finansiering i syfte att bidra till en lösning på Afrikas problem med brister i matematikkunskaperna. Är du intresserad av att vara delaktig i Afrikas utveckling? Kontakta ansvariga projektledare vid Sektionen för relationer och evenemang vid Stockholms universitet för mer information (kontaktuppgifter finns i rutan till höger).

Undervisning i Dar-es-Salaam.
Undervisning i Dar-es-Salaam.