Stockholms universitet medverkar i den av regeringen finansierade försöksverksamheten ULF (Utveckling-Lärande-Forskning). Stockholms universitet har anslutit till Uppsalanoden med STLS (Stockholm Teaching & Learning Studies) som modell. Försöksverksamheten hos oss leds och organiseras av en samordningsgrupp som består av deltagare från både Stockholms universitet och skolhuvudmän inom STLS (Botkyrka kommun, Nacka kommun, Stockholms stad, Fryshuset gymnasium och Kunskapsskolan Sverige).

Samordningsgruppen för ULF vid SU utlyser härmed upp till 5 bidrag à 50 000 kr för att stimulera forskare vid SU att initiera forskningsprojekt som syftar till utveckling av kunskap om undervisning i nära samverkan med skolans huvudmän och lärare och som kan kopplas samman med verksamheten vid STLS.

Medlen ska användas för att utveckla ansökningar om forskningsmedel i första hand inom ULF försöksverksamhet (inför utlysning 2020) och därmed i relation till identifierade problemområden i deltagande huvudmäns systematiska kvalitetsarbete, i andra hand till medelsförvaltare som finansierar praktiknära forskning inom det utbildningsvetenskapliga området såsom Skolforskningsinstitutet. Medlen kan användas för lönekostnader och/eller direkta omkostnader i samband med ansökningsskrivande.

Medlen söks av två huvudsökande: en som är tillsvidareanställd disputerad lärare vid SU och en som är tillsvidareanställd forskarstuderande eller forskarutbildad lärare hos någon av de medverkande skolhuvudmännen inom STLS. Medsökande kan vara lärare/forskare vid SU, hos deltagande skolhuvudmän eller vid något av de andra lärosäten som medverkar inom STLS (KTH, Konstfack eller Röda korsets högskola). Ansökan ska innehålla:

  • CV för huvudsökande och medsökande (max 1 A4)
  • Publikationslista för huvudsökande och medsökande
  • Kortfattad forskningsplan (max 2 A4)
  • Kortfattad budget (d.v.s. hur medlen ska användas för att utveckla en ansökan)

Ansökan skickas elektroniskt i pdf-format som sammanhållen ansökan till maria.andree@mnd.su.se senast 2019-12-06. Ansökan granskas av den lokala samordningsgruppen för ULF försöksverksamhet vid SU som består av representanter från de två områdena vid SU, studentkåren och de skolhuvudmän som deltar i STLS. Den lokala samordningsgruppen fattar också beslut om tilldelning av medel.