Praktiknära forskning Foto: Hans Söderström
Foto: Hans Söderström

 

Workshopen anordnas inom ramen för ULF. Det står för Utveckling – Lärande – Forskning och är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Målet med ULF är att pröva hur långsiktigt hållbara modeller för samverkan kan utformas mellan akademi och skolhuvudmän. Syftet är att stärka den vetenskapliga grunden för lärares arbete.

<<Läs om SUs initiativ inom ULF-projektet. >>

 

Syfte och tema för workshopen

Syftet med workshopen är att främja utveckling av nya forskningssamarbeten som kan bidra till utveckling av kunskap om undervisning inom specifika skolämnen som svarar mot såväl lärarprofessionens behov och huvudmännens kvalitetsarbete som behov av ny forskning. En ambition är att utvecklingen av forskningsprojekt ska kopplas till något eller några av de sju ämnesdidaktiska nätverken inom STLS. Dessa är engelska och moderna språk, svenska och svenska som andraspråk, matematik, naturvetenskap och teknik, praktisk-estetiska ämnen, samhällsorienterande ämnen eller yrkesämnen.

Det övergripande temat för workshopen, som identifierats av deltagande skolhuvudmän, är litteracitet och språkutveckling. Dessa komponenter ingår i allt språklärande men innefattar också bland annat frågor om vad det innebär att kunna läsa och skriva i olika ämnen (ämnesspecifikt språk) och hur dessa förmågor kan utvecklas genom undervisning. Exempel på problemområden är att utveckla förmågan att läsa och kritiskt granska grafer och bilder inom de samhällsorienterande ämnena, att utforma undervisning som stöttar flerspråkiga elever i utanförskapsområden att utveckla ”skolspråket”, eller att utforma undervisning i naturvetenskapliga ämnen som utvecklar elevernas förmåga att kritiskt granska samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll.

Datum och tid

10 maj 2019 kl. 13.00-16.30

Plats: sal E 376, Hus E Arrheniuslaboratorierna, SU

<<Anmäl dig här senast den 5 maj>>

Program workshop

13.00 Samordningsgruppens ordförande Camilla Bardel hälsar välkomna.

13.15 Presentation av den nationella försöksverksamheten och SU:s deltagande genom STLS.

13.45 Presentation av problemområden som identifieras inom STLS olika ämnesområden utifrån skolhuvudmännens kvalitetsarbete. En kort beskrivning av problemområden skickas också ut till alla deltagare efter anmälan.

14.15 Workshop i ämnesnätverk. I anmälan anges önskemål om deltagande i specifikt nätverk. Varje deltagare förväntas förbereda en s.k. ”hisspresentation” om 3 minuter som introduktion till sin egen forskning och egna forskningsintresse.

  • Engelska och moderna språk, nätverksledare Jessica Berggren, moderator Camilla Bardel
  • Matematik, nätverksledare Attila Szabo, moderator Inger Eriksson
  • Naturvetenskap och teknik, nätverksledare Per Anderhag, moderator Maria Andrée
  • Praktisk-estetiska ämnen och yrkesämnen, nätverksledare Viveca Lindberg, moderator Pär Larsson
  • Samhällsorienterande ämnen, nätverksledare Max Strandberg, moderator Anna Kaldal
  • Svenska och svenska som andraspråk, nätverksledare Anna-Maija Norberg, moderator Jonas Olofsson

15.00 Fika

15.30-16.30 Fortsättning workshop

Anmälan senast 5/5

För att delta i workshopen behöver vi din anmälan i förväg.

<<Anmäl dig här senast den 5 maj>>