University of Illinois

Samarbete för studentutbyten och forskningssamarbeten

Samarbetet syftar till att stärka och utveckla såväl studentutbyten som forskningssamarbeten mellan lärosätena i Stockholm och University of Illinois. Ett vidare syfte med avtalet är att stärka samarbete och kunskap mellan regionerna för universitetens hemvist.

Ökat intresse för samarbete

I uppföljningar av avtalet som gjorts inom Stockholms universitet finns en rad goda exempel på samarbetets genomslag.  Inte mindre än hälften av universitetets institutioner har på ett eller annat sätt tagit del i samarbeten med University of Illinois som gett avtalet en stor ämnesbredd. Studentutbytena har också ökat genom att utbytesavtal har träffas mellan institutioner och fakulteter.

På Stockholms universitet har universitetsstyrelsen anslagit särskilda medel för dessa forskningssamarbeten och konferenser där kolleger vid de två universiteten möts.