Hållbar utveckling

Region Stockholm har identifierat arbetet med hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen som extra intressesant när det gäller forskningsinsatser från Stockholms universitet och därför utlyses extra forskningsmedel under 2020 för projekt inom området. Ett prioriterat område är mobilitet som omfattar så väl den kollektiva trafiken, de enskilda person- och varutransporterna, cykel- och gångtrafik som behoven av nya lösningar för att hantera transportarbetet.

Ett annat är markanvändningen där det stora behovet av bostäder berör alla tre dimensioner i Agenda 2030 då etableringen ska ske i samklang med övriga behov för en långsiktigt hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Även forskningsfrågor kopplade till regionens behov kring styrning och förvaltning som främjar hållbar utveckling är prioriterat. Samtliga projekt ska beröra för regionen relevanta utmaningar inom hållbar utveckling, gärna vara nyskapande och företrädesvis inom områden där det råder kunskapsbrist. Utlysningen betonar att det ska vara ett samarbete mellan Region Stockholm och Stockholms universitet och att Region Stockholms behov och utmaningar ska ligga till grund för ansökningarna.

Förutsättningar för ansökan

Utlysningsperioden pågår från den 13 januari till den 28 februari 2020. Projekten måste engagera forskare vid Stockholms universitet och anställda vid Region Stockholms finansierade verksamheter. Ansökan kan göras för projekt på ett år, projektmedel på
200 000 kr till 1 000 000 kr. Den totala utlysningssumman för denna utlysning är ca2,3miljoner kr. Beviljade medel kommer vara tillgängliga från och med maj 2020.

Anvisningar för projektansökan

På Region Stockholms webbplats, https:// forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp, finns instruktioner för hur ansökan ska gå till och länk till region Stockholms webbplats och ansökningssystem. I bifogad fil nedan finns utförliga anvisningar för ansökan.
Strategiskt samarbete Stockholms universitet och Region Stockholm är partners i ett strategiskt samarbete kring forskning, innovation och utbildning. Det innebär bland annat att Region Stockholm finansierar forskningsprojekt som utvecklar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Höstens utlysningar

Innan sommaren kommer mer information om höstens ordinarie större utlysning för ett- till treåriga projekt som Region Stockholm har tillsammans med Stockholms universitet.