Folk som går över en gata, övergångställ

Nu finns forskningsmedel att söka

Forskare vid Stockholms universitet kan nu ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm. Områden med stort behov av forskningsinsatser är hållbar samhällsutveckling, psykisk ohälsa och framtidens hälso- och sjukvård.

Stockholms universitet och Region Stockholm är partners i ett strategiskt samarbete kring forskning, innovation och utbildning. Det innebär bland annat att Region Stockholm finansierar forskningsprojekt som utvecklar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Utlysningsperioden pågår mellan den 2 september och 20 november. Forskare som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet kan ansöka. Medsökande kan vara anställd vid universitetet eller vid verksamhet som finansieras av Region Stockholm.

Förutsättningar för ansökan

Forskningsprojektet ska beröra utmaningar för regionen och vara nyskapande inom områden där det råder kunskapsbrist. Projektet ska också engagera såväl forskare vid Stockholms universitet som anställda vid verksamhet som finansieras av Region Stockholm. Total fördelas 12 miljoner kronor till forskning som kan pågå upp till tre år. Beslut om fördelning av medel fattas i december 2019 av ledningsgruppen för samarbetet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm.

Anvisningar för projektansökan

Anvisningar för utlysning finns att ladda ner som pdf nedan och din ansökan registrerar du på Region Stockholms webbplats: https://forskningsstod.vmi.se/ansokan/start.asp

Region Stockholms hemsida