Foto: Niklas Björling
Fredrik Oldsjö. Foto: Niklas Björling

I maj undertecknade KI, KTH och SU en överenskommelse om allianssamarbete och skapade universitetsalliansen Stockholm trio. Syftet är att skapa en tydligare ram för utökat samarbete mellan universiteten när det gäller internationella samarbeten, gemensamma utbildningar, forskning, infrastruktur och verksamhetsstöd. Tillsammans bildar de tre lärosätena en komplett akademisk miljö som är framstående både nationellt och internationellt. De står till exempel för 30 procent av all forskning och forskarutbildning i Sverige.

Alliansen leds av en styrgrupp med universitetens rektorer och universitetsdirektörer och stöds av ett gemensamt samordningssekretariat. Detta har till uppgift att verka för att styrgruppens inriktningsbeslut genomförs, underlätta samarbete mellan universiteten och ge stöd till gemensamma arbetsgrupper. Samordningssekretariatet består av fem personer: Maria Lönn från KI, Tina Murray och Britt-Louise Henriksson från KTH och Anna Riddarström från SU. Fredrik Oldsjö, tidigare chef för Områdeskansliet för humanvetenskap, leder sekretariatet på uppdrag av alla tre lärosäten.

– Sekretariatet är en gemensam samarbetsstruktur men inte en organisatorisk enhet. Alla som jobbar i sekretariatet har alltså sin placering vid respektive lärosäte och har också kvar andra arbetsuppgifter. Rent praktiskt träffas vi regelbundet och ambulerar då alltid mellan våra tre universitet, säger Fredrik Oldsjö.

Plan på fast representation för forskningsfrågor i Bryssel

Sekretariatet stöttar gemensamma arbetsgrupper. Ett exempel är satsningen på att etablera en fast representation för forskningsfrågor i Bryssel. Planeringen pågår för fullt inför rekrytering av en person som från och med 2020 ska vara verksam på heltid i Bryssel för Stockholm trio.
– Den som har förslag på nya samarbeten eller vidareutveckling av befintliga samarbeten mellan KI, KTH och SU kan vända sig till sekretariatet. Vi kan bereda förslag vidare för beslut eller bistå med råd hur samarbete kan främjas. Många samarbeten kräver ju inte något godkännande uppifrån utan ska vara en naturlig del av jobba på våra lärosäten inom alliansen, säger Fredrik Oldsjö.

Nyligen var det en kick-off för alla avdelningschefer inom universitetens förvaltningar, där många förslag på möjliga samarbeten diskuterades. Planering pågår nu för att inrätta en gemensam arbetsgrupp för att se över administrativa hinder som finns för utbildningssamarbeten mellan de tre universiteten.
– Inom alliansen är det viktigt att försöka komma förbi de komplikationer som uppstår av att vi är tre självständiga myndigheter som vill samarbeta med varandra. Regelverk och våra egna interna organisationer är inte alltid så väl anpassade för nära samarbeten med andra universitet, säger Fredrik Oldsjö.

Förbättra fysiska kommunikationen mellan lärosätena

En annan viktig fråga är att försöka påverka Stockholms stad och regionen för att förbättra de fysiska kommunikationerna mellan de tre lärosätena.
– Vi bildar ett i internationellt perspektiv unikt sammanhängande campus men vi upplever att det är alldeles för svårt för studenter och anställda att på ett smidigt sätt ta sig mellan universiteten trots den geografiska närheten, säger Fredrik Oldsjö.

 

Fakta om Stockholm trio

Alliansöverenskommelsen tre målsättningar:
•    Skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö
•    Tydliggöra den excellens och internationellt framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka universitetens kapacitet att agera gemensamt, regionalt, nationellt och internationellt med allianssamarbetet som grund
•    Samordna och bygga gemensamma funktioner för verksamhetsstöd i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, professionalisering och utvecklingsförmåga.

Läs mer om Stockholm trio