Arbetet kommer att samordnas av Malmö universitet. De regionala plattformarna ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Samhället står inför stora utmaningar framöver, som till exempel klimatförändringar, segregation, åldrande befolkning och ökad psykisk ohälsa. För att möta dessa utmaningar krävs nya idéer, metoder och samarbeten, och där kommer sociala innovationer att vara en del av lösningen.

Uppbyggnad och utveckling av de regionala kunskapsplattformarna kommer att engagera många olika aktörer bl a regioner, företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer och myndigheter. Arbetet kommer att bland annat innebära att sprida en ökad kunskap och kännedom om sociala innovationer och även skapa mötesplatser för att underlätta för idéer att födas och utvecklas.

Utveckla metoder och verktyg

Samverkan med andra aktörer är en del i lärosätenas uppdrag och det är också viktigt att utveckla metoder och verktyg som skapar förutsättningar för att realisera fler sociala innovationer. Kunskapsplattformens nationella styrgrupp* består av medlemmar från respektive lärosätes ledning som ser etableringen som en viktig del i lärosätenas kärnverksamhet och samverkansuppdrag.

– Att sex svenska universitet nu kraftsamlar ger såväl regional förankring som god potential till nationell förstärkning. Malmö universitet och MSI fyller redan idag en viktig funktion på den nationella arenan och mötesplatsen blir med detta projekt mer regionalt närvarande vilket är positivt. Det finns också kapacitet att skapa internationell uppkoppling och attraktionskraft och att göra ett betydande bidrag till regeringens strategi för sociala företag och bidra till att Sverige når målen i Agenda 2030. Kunskapen som nu genereras ska komma till nytta hos relevanta aktörer såsom regionalt utvecklingsansvariga, innovationsfrämjare och myndigheter, säger Judit Wefer, programledare Social Innovation på Vinnova.

Långsiktigt arbete

Sociala innovationer är ett angeläget område. Den nya nationella kunskapsplattformens regionala nod i Stockholm hoppas kunna bidra till hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom flertalet områden.

Arbetet på Stockholms universitet kommer att ske i nära samverkan mellan aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle. Det är ett långsiktigt arbete och är ett av många olika exempel på hur Stockholms universitet arbetar för att nå målen inom Agenda 2030.

För mer information: Olle Jonsson, Projektledare vid Stockholms Universitet, tel 08-120 768 60, e-post: olle.jonssons@u.se

__________

* Kunskapsplattformens nationella styrgrupp består av: Charlotte Ahlgren Moritz (ordförande), vicerektor samverkan och innovation Malmö universitet; Agneta Marell, rektor Jönköping University; Dieter Müller, vicerektor Umeå universitet; Mats Danielsson, rektorsråd samverkan och IT, Stockholms universitet; Robert Brummer, vicerektor kunskapsöverföring och innovation, Örebro universitet; Viktoria Mattsson, ansvarig verksamhetsområde samverkan och innovation, Luleå tekniska universitet