Humanistiska fakultetsnämnden beslutade den 6 mars 2018 att utse "Språk och makt" till ett framtida forskningsområde och bevilja 2 miljoner kronor i syfte att göra strategiska satsningar som ska göra forskningsområdet ledande inom fem år.

Sex institutioner – slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (Slabafinety); kultur och estetik (IKE); mediestudier (IMS); romanska och klassiska språk (Romklass); svenska och flerspråkighet (Svefler) samt Historia ingick i ansökan och omfattas därmed av medlen som tilldelats forskningsområdet. Slabafinety är samordnande institution och fick därför i uppdrag av Fakultetsnämnden att inrätta en "beredning med representation från samtliga medverkande institutioner, för att säkerställa att resursförstärkningen kommer hela forskningsområdet till godo." En styrgrupp har bildats som består av Gunilla Almström Persson (Svefler), Laura Alvarez (Romklass), Nils Edling (Historia), Thomas Götselius (IKE), Kristina Riegert (IMS) och Charlotta Seiler Brylla (Slabafinety) som koordinator.

Det är nu möjligt för forskare att ansöka om medel från forskningsområdet i syfte att bedriva verksamhet och göra strategiska satsningar som bidrar till att skapa en dynamisk och excellent forskningsmiljö. Ansökningarna kommer att beredas av styrgruppen för "Språk och makt" en gång i månaden, och beslut kommer att fattas av den ställföreträdande prefekten för Slabafinety.

Medel kan sökas i fyra kategorier:

  1. Gästforskare
  2. Workshops, konferenser och symposier
  3. Samverkansaktiviteter som exempelvis anordnande av föreläsningar, dialoger för allmänheten, arbete med podcasts, samarbete med skolor
  4. Forskningsvistelser relaterade till skrivande som exempelvis skrivretreats, arbete med projektansökningar och språkgranskning

Ansökan ska ha en tydlig koppling till forskningsområdet "Språk och makt" och motivera hur aktiviteten kan komma hela forskningsmiljön till godo. Medlen ska fördelas jämnt mellan forskningsfältets olika inriktningar: 1. Relationen mellan språk, makt och identitetsskapande samt kopplingar till ideologier och attityder. 2. Studier av medierad politisk diskurs, där språkets konstituerande roll i maktförhållanden står i fokus. 3. Utforskandet av hur litterära texter brottas med, utmanar och tänjer på gränserna för språket som maktmedel i samhället och för enskilda individer. 4.Legitimering av makt, formulering av krav och förändringar i det politiska tänkandet ut ett politiskt perspektiv. Ämnes- och institutionsövergripande projekt kommer att ges företräde.

Behöriga att söka är forskare som är anställda vid Stockholms universitet. Se bifogade separata dokument för de olika kategorierna längst ner på denna sida för detaljerad information och instruktioner.

Ansökningar kan ske löpande och skickas som bifogade dokument till charlotta.brylla@tyska.su.se.