Språk och makt

Språk och makt som framtida forskningsområde

Språk och makt är ett forskningsfält med lång tradition, men har under de senaste åren fått förnyad aktualitet i och med populismens framgångar och ett polariserat samhällsklimat. Stockholms universitet har en hög kompetens på området, vilket bl. a. lett till inrättandet av temat Språk och makt inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola och nätverket Språk och politik.

I syfte att etablera Språk och makt som ledande forskningsmiljö har vi samlat forskare från åtta humanistiska institutioner som studerar området ur olika disciplinära, teoretiska och metodiska perspektiv. Under de kommande åren vill vi genom ett kreativt ämnes- och institutionsövergripande samarbete utveckla ett ledande forskningsområde med hög samhällsrelevans som ska sprida forskningsresultat genom olika publikationskanaler, generera externa medel samt samverka med det omgivande samhället.

Områdets forskare

Utlysning av medel

Kontakt

Koordinator
Charlotta Seiler Brylla, charlotta.brylla@tyska.su.se

Administrativt stöd
Laura Lunnevuori, laura.lunnevuori@finska.su.se