År 2019 är det 30 år sedan Berlinmuren föll och gränsen öppnades mellan Öst- och Västtyskland. I samband med uppmärksammandet av detta världspolitiska skeende anordnar Avdelningen för tyska vid Stockholms universitet en workshop för översättning av tyskspråkiga skönlitterära skildringar av människors tillvaro i skuggan av muren.

Intresserade med minst grundläggande kunskaper i tyska, med eller utan tidigare erfarenhet av översättning, välkomnas att ansöka om deltagande. Observera att workshoppen inte ger några högskolepoäng. Ansökan innehållande CV (max 1 A4) och en kort ansökningstext som beskriver varför man vill delta samt berör sökandens erfarenheter av översättning, tyska och skönlitteratur skickas till Sara.Eriksson@tyska.su.se senast 15 oktober 2019.

Workshoppen ägnas åt översättandet av fyra noveller skrivna av namnkunniga tyskspråkiga författare, där erfarenheten av att leva i det delade Tyskland gestaltas. Här framhävs hur politiska skeenden präglar den enskildes vardag, med Berlinmurens och gränsens såväl symboliska som konkreta roll i människors vardagsliv som en återkommande referenspunkt.

Sammankomsterna kommer att ägnas åt gemensam genomgång och diskussion av översättningar som deltagarna på egen hand förberett. Översättningen och textdiskussionerna skapar förutsättningar för ett intensivt textarbete som skärper deltagarnas uppmärksamhet både för det tyska språket, för översättningshantverket och för de språkliga frågor som uppstår vid översättandet från just tyska till svenska. Därutöver erbjuder texterna en djupare förståelse för den litterära bearbetningen av historiska trauman. En ytterligare förhoppning är att de översättningar som resulterar ur workshoppens gemensamma arbete ska kunna publiceras och tillgängliggöras för en svensk läsekrets.

 

Välkommen med din ansökan!