Standardisering
eller inte? – En diskussion kring meänkielis
och sverigefinskans relationer till sina
respektive standardspråk


Under seminariet presenteras en artikel som samskrivits
med prof. emer. Erling Wande om meänkieli i förhållande till
dess standardiseringsprocesser och diskussioner om detta.
Meänkieli kan sägas utgöras av dialekter som inte fullt ut
standardiserats, men som har språkstatus som eget språk.
Det pågår diskussioner om hur man ska planera för
meänkielis skriftspråksutveckling. Detta jämförs med
sverigefinskans situation, som kan sägas utgöras av diffust
uppfattade varieteter utan tydlig dialektal bas, och som inte
har uppnått språkstatus. Formellt och i praktiken utgör
standardfinskan i Finland den språkform som uppbär denna
roll, samtidigt som begreppet sverigefinska varken fullt ut
överlappar med finskans standardspråk eller med det som
kallas finlandsfinska. Som medel att jämföra de två språkliga
representationerna används en modifierad version av Einar
Haugens typologi för språkplanering.


Artikeln som diskuteras är publicerad enligt följande:
Lainio, Jarmo & Wande, Erling (2015). "Meänkieli today – to
be or not to be standardised". Sociolinguistica 29, Issue 1, The
International Yearbook of European Sociolinguistics, pp.
121-140. Ammon, Ulrich, Darquennes, Jeroen & Wright, Sue
(eds.). Berlin: de Gruyter.

Välkomna!