Tid: Onsdag 14 oktober 2015, kl. 14.30-16

Plats: E5165/Finska biblioteket (snett emot ingången till Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, på plan E5).

 

Under seminariet kommer Lainio att beskriva hur det internationella nätverksprojektet EUCIM-TE (European Core Curriculum Inclusive Methods – Teacher Education) följdes upp i en lokal studie om språkens roll för inlärning i skolan och i lärarutbildningen vid Mälardalens högskola. Syftet med själva projektet var bl.a. att skapa en europeisk kursplan för barn med flerspråkig/invandrar- bakgrund, i huvudsak anpassad till det som kallats ”mainstreaming” i England, dvs. där förstaspråkets roll negligeras i en ny typ av assimilationsinriktad skola. De åtta inblandade ländernas skiftande kontexter innebar dock att även andra aspekter, inte minst förstaspråksperspektivet, kom att inkluderas. I syfte att studera hur situationen såg ut i fr.a. länen där Mdh är verksamt, d.v.s. Sörmland och Västmanland, gjordes en enkätstudie bland högskolans partnerskolor, men även bland lärarstuderanden på Mdh. Denna följdes upp ett par år senare med en ytterligare enkät. En uppföljningsrapport kommer nu ut, som också beskriver i mer generella termer hur situationen ser ut för språk, andraspråk och förstaspråk i den svenska skolan, vilken roll språk ges för inlärning, hur detta beskrivs i svenska och en del internationella studier, samt hur språkets roll tas i beaktande inom ett urval av lärarutbildningarna. I projektet liksom i författandet av boken deltog från svensk sida FD Birgitta Norberg Brorsson och prof. Jarmo Lainio. Boken kommer ut i serien Litteratur och språk vid Mälardalens högskola och har namnet: Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning och språk i skolan – Implikationer för lärarutbildningen, av Birgitta Norberg Brorsson & Jarmo Lainio. I serien Litteratur och språk 10, Ingemar Haag (red.).

 

 

Seriens rapporter finns att länka till på:

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/utbildningsvetenskap-och-matematik/sold/litteratur-och-sprak-1.49557?l=sv_SE

 

Se även: http://www.mdh.se/forskning/eucim-te-1.10682?l=sv_SE för mer information om EUCIM-TE -projektet.

 

 

Välkomna!