Institutionen bildades genom ett samgående vid årsskiftet 2014/2015 av Institutionen för Slaviska språk och Institutionen för baltiska, finska och tyska (inkl nederländska). Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är en del av Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen har ca 55 anställda, varav ett femtontal doktorander och åtta administratörer.

Institutionen ger utbildning på grundnivå i institutionens samtliga språk och utbildning på avancerad nivå och forskarnivå i flertalet av dessa språk. Vi har ungefär 900 registrerade studenter varje termin.

Avdelningar vid institutionen

Slaviska institutionens verksamhet startade 1944. Första språket som det undervisades i var polska. Sedan tillkom ryska och senare tjeckiska. Vi har ca 400 registrerade studenter/termin.

Vid Avdelningen för baltiska språk studerar man lettiska och litauiska. Undervisningen i baltiska språk vid Stockholms universitet påbörjades redan i början av 1970-talet.

Avdelningen för finska är bland de största universitetsinstitutionerna utanför Finland som undervisar och forskar i finska. Undervisning i finska gavs först under dåvarande Stockholms Högskola, från 1930 till 1960, då högskolan ombildades till Stockholms universitet.

Avdelningen för nederländska är en del av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska sedan 1 januari 2010. Vid avdelningen för nederländska undervisas och forskas det i nederländska språket och litteraturen. Undervisning i nederländska har bedrivits vid Stockholms universitet sedan 1960-talet och ca 100 studenter per termin studerar språket på olika nivåer.

Vid Avdelningen för tyska studerar varje termin ca 300 studenter tyska. I fokus för undervisningen står det tyska språket och den tyskspråkiga litteraturen, något som också återspeglas inom forskarutbildningen och den forskning som bedrivs i ämnet. Ämnets professor har litteraturvetenskaplig inriktning och den tyskspråkiga litteraturen har sedan länge en stark ställning vid Stockholms universitet. Undervisning i tyska gavs redan på 1930-talet vid dåvarande Stockholms Högskola som sedermera ombildades till Stockholms universitet.