Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot finska erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning. Masterprogrammet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet finska, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Studierna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden samt teorier och metoder som är tillämpbara inom finsk språkvetenskap. Som student får du förutom språklig träning i finska på fördjupad nivå även träning i att på ett självständigt och reflekterande sätt tillämpa dessa teorier och metoder på språkligt material samt i att diskutera och värdera de aktuella teorierna och metoderna samt deras tillämpning.

Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet finska, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är finska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom finsk språkvetenskap.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i och om finska språket, finsk litteratur och finsk kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

In English

The Master’s Programme in Language Sciences with Specialization in Finnish provides an in-depth two-year course of study in different areas of Finnish linguistics. You will be trained in independent and critical work on linguistic issues and you will improve your competence in applying theories and methods on linguistic material of different kinds. The programme aims to extend and develop your grasp of your chosen field of study, as well as to strengthen your inter-disciplinary knowledge in areas like scientific theory, ethics and research methodology.

The training consists of compulsory courses that are common to the whole programme, compulsory courses in your main field of study, as well as optional courses from a pool of courses offered by departments from the Faculty of Humanities. Your work with the master’s thesis will develop your ability to conduct a linguistic investigation, analyse and discuss your observed data, and produce a scientific text in appropriate Finnish.

The programme, which provides detailed knowledge and skills, may serve as preparation for Third Level studies (PhD level) in Finnish linguistics, or for a professional career in connection with language: work in archives, translation and publishing companies and domestic and international administration.

Upplägget

Finska är en studiegångarna inom Humanistiska fakultetens Masterprogram i språkvetenskap, och ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser.

Termin 1 (30 hp)
Period AB (augusti – oktober)
Språket i bruk, 7.5 hp
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp

Period CD (november – januari)
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
Finska, Syntax, 7.5 hp

Termin 2
Finska, Fonologi och morfologi, 7.5 hp
Finska, Semantik och pragmatik, 7.5 hp
Valbara kurser, 15 hp *

Termin 3
Färdighetskurser, 15 hp *
Valbara kurser, 15 hp *

Termin 4
Finska - masterkurs, 30 hp

* Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (finsk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare.

Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i finska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än finska, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

Etappavgång magisterexamen (60 hp)

Termin 1
Period AB (augusti – oktober)
Språket i bruk, 7.5 hp
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp

Period CD (november – januari)
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
Finska, Syntax, 7.5 hp

Vårterminen (30 hp)
Valbara kurser, 15 hp
Finska - magisterkurs, 15 hp

Eventuell fortsättning till masterexamen

År 2
Höstterminen (30 hp)

Färdighetskurser, 15 hp *
Valbara kurser, 15 hp *

Vårterminen (30 hp)
Finska, Fonologi och morfologi, 7.5 hp
Finska, Semantik och pragmatik, 7.5 hp
Finska - masterkurs, 15 hp

* Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (finsk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare.

Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i finska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än finska, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

Valbara kurser inom huvudområdet finska

Följande valbara kurser är tillgängliga på höstterminen:

  • Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
  • Finska, Litteraturen fram till 1905, 7.5 hp

Följande valbara kurser är tillgängliga på vårterminen:​

  • Finska, Litteraturen från 1905 till 1939, 7.5 hp
  • Finska, Litteraturen efter 1939, 7.5 hp

Kontaktuppgifter

Studievägledare, studievagledare@finska.su.se.