Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tyska erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning. Masterprogrammet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet tyska, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Studierna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden samt teorier och metoder som är tillämpbara inom tyskspråkig språkvetenskap. Som student får du förutom språklig träning i tyska på fördjupad nivå även träning i att på ett självständigt och reflekterande sätt tillämpa dessa teorier och metoder på språkligt material samt i att diskutera och värdera de aktuella teorierna och metoderna samt deras tillämpning.

Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet tyska, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är tyska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom tysk språkvetenskap.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i och om tyska språket, tysk litteratur och tysk kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

Upplägget

Tyska är en av studiegångarna inom Humanistiska fakultetens Masterprogram i språkvetenskap, och ges av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser.

Termin 1

 • Språket i bruk, 7.5 hp (huvudområde lingvistik)
 • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (huvudområde filosofi)
 • Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I, 7.5 hp (huvudområde tyska)
 • Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I, 7.5 hp (huvudområde tyska) eller Valbar kurs, 7.5 hp

Termin 2

 • Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I, 7.5 hp (huvudområde tyska)
 • Valbara kurser om totalt 22.5 hp *

Termin 3

 • Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II, 7.5 hp (huvudområde tyska)
 • Färdighetskurser om totalt 15 hp
 • Valbar kurs, 7.5 hp

Termin 4

 • Tyska - masterkurs, 30 hp (huvudområde tyska)

*Minst 15 hp ska läsas inom huvudinriktningen (tysk språkvetenskap) och minst 15 hp inom ett annat område än huvudinriktningen samt Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp, som även kan läsas som färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare.

Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i tyska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än tyska, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

Etappavgång magisterexamen (60 hp)

Termin 1

 • Språket i bruk, 7.5 hp (huvudområde lingvistik)
 • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (huvudområde filosofi)
 • Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I, 7.5 hp (huvudområde tyska)
 • Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I, 7.5 hp (huvudområde tyska) eller Valbar kurs, 7.5 hp

Termin 2

 • Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I, 7.5 hp (huvudområde tyska)
 • Valbar kurs, 7,5 hp
 • Tyska - magisterkurs, 15 hp

Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i tyska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än tyska, kontakta respektive institution för information om tillvägagångssätt för ansökan.

Kontaktuppgifter

Studievägledare i tyska, studievagledare@tyska.su.se.