I kursen Tyskspråkig litteratur behandlas tyskspråkig litteratur från 1945 till idag. Den lästa primärlitteraturen diskuteras och analyseras under seminarier, delvis med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi. Undersvisnigsspråket är tyska.

Kursen består av följande delar:

  1. Tyskspråkig litteratur sedan 1945, 3 hp
  2. Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 hp

Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp (heltid) eller kursen Tyska I, 30 hp (deltid)