Hela dokumentet nedan som PDF-fil: Betygskriterier Nederländska (628 Kb)

Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor

Kurser består för det mesta av flera kursdelar. Varje kursdel har olika lärandemål. Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras. Vissa kursdelar examineras skriftligt, andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt. Vid både skriftlig och muntlig examination förekommer olika examinationsformer.

Detta gäller även för kurser utan kursdelar, t ex en sammanhållen  kurs om 7,5 högskolepoäng  som alltså inte är uppdelad i flera kursdelar.

Förväntade studieresultat ska vara relaterade till kunskapsformerna kunskaper, förståelse, färdighet, förmåga,  värderingsförmåga  och  förhållningssätt.  Dessa  kunskapsformer  har  i bedömningarna  i avsnitt I och III nedan preciserats på följande sätt:

Kunskapsform Precisering
1) kunskaper = kunskaper
2) förståelse = förståelse
3) färdighet = språkfärdighet
4) förmåga = analysförmåga
5) värderingsförmåga = värderingsförmåga
6) förhållningssätt = a) kritisk reflektion
  = b) självständighet

Samtliga kunskapsformer examineras vanligtvis inte i alla kursdelar/kurser, utan de förväntade studieresultaten i en kursdel/en kurs utan kursdelar tar fasta på några av kunskapsformerna.

I avsnitt I ser du vilka bedömningar som förekommer för varje preciserad kunskapsform. På en kursdel/kurs  utan kursdelar som har flera förväntade  studieresultat  görs en sammanvägning  av dina resultat för de förväntade studieresultaten. I avsnitt II ser du hur sammanvägningen görs när ditt betyg på kursdelen/kursen utan kursdelar räknas ut.

En betygsskala används: A-F (A, B, C, D, E, Fx, och F) – sjugradig skala

I avsnitt III anges hur sammanfattningsbetyg för hel kurs räknas ut.

I avsnitt IV är de förväntade studieresultaten  för samtliga kurser i NEDERLÄNDSKA  förtecknade. Varje förväntat studieresultat är relaterat till den kunskapsform som det förväntade studieresultatet huvudsakligen tar fasta på. Kunskapsformen anges med fet stil efter det förväntade studieresultatet, t ex = kunskaper.

I avsnitt IV anges dessutom på vilket sätt examinationen sker samt eventuella övriga kurskrav. Läsanvisningar

1.   Läs i avsnitt IV de förväntade studieresultaten för din kurs, t ex NEDERLÄNDSKA I.

2.   Läs avsnitt I – III för att se hur dina resultat bedöms och hur ditt betyg på en kursdel/en kurs utan kursdelar räknas ut.

3.   Läs avsnitt III för att se hur sammanfattningsbetyg över hel kurs räknas ut.

I Kursdelar/ kurser utan kursdelar för vilka betygsskalan A-F tillämpas

Bedömning: UTMÄRKT

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Mycket   gott   helhetsintryck.   I  stort   sett   korrekt,   dvs.   endast   smärre   brister avseende kunskaper.
 2. Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende förståelse.
 3. Mycket   gott   helhetsintryck.   I  stort   sett   korrekt,   dvs.   endast   smärre   brister avseende språkfärdighet.
 4. Mycket hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Mycket hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Mycket hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Mycket hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: MYCKET GOD

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende kunskaper. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende förståelse. Begränsningarna  försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende språkfärdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.
 4. Hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: GOD

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Övertygande  helhetsintryck.  En del brister finns avseende kunskaper. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. Övertygande  helhetsintryck.  En del brister finns avseende  förståelse.  I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. Övertygande  helhetsintryck.   En  del  brister  finns  avseende  språkfärdighet.   I  några  fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.
 4. Ganska hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Ganska hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Ganska hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Ganska hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: TILLFREDSSTÄLLANDE

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende kunskaper. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. En mer än endast acceptabel  nivå.   En hel del brister avseende förståelse. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. En   mer   än   endast   acceptabel   nivå.   En   hel   del   brister avseende språkfärdighet.
 4. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.
 5. Acceptabel nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Acceptabel nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Acceptabel nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 8. Acceptabel nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: TILLRÄCKLIG

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende kunskaper. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.
 2. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende förståelse. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.
 3. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.
 4. Godtagbar  nivå om än med avsevärda  brister vad gäller analysförmåga  vid lösning  av de förelagda uppgifterna.
 5. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Godtagbar  nivå om än med avsevärda  brister vad gäller självständighet  vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: OTILLRÄCKLIG

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende kunskaper. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt.
 2. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende förståelse. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt.
 3. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt.
 4. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Icke  fullt  godtagbar   nivå  vad  gäller  värderingsförmåga vid  lösning  av  de  förelagda uppgifterna.
 6. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: HELT OTILLRÄCKLIG

Med avseende på varje förväntat studieresultat för kursdelen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Mycket  stora  brister  avseende  kunskaper.  Begränsningarna är av en  sådan  karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.
 2. Mycket  stora  brister  avseende  förståelse.  Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.
 3. Mycket stora brister avseende språkfärdighet.  Begränsningarna  är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.
 4. Undermålig nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Undermålig nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Undermålig nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Undermålig nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

II Sammanvägning av dina resultat för de förväntade studieresultaten inom en kursdel/en kurs

Ditt  resultat  för varje  förväntat  studieresultat  bedöms  enligt  något  av kriterierna  som  anges  under bedömningarna UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG i avsnitt I.

Bedömningarna UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG för varje resultat poängsätts enlig följande:

 • UTMÄRKT = 5 poäng
 • MYCKET GOD = 4 poäng
 • GOD = 3 poäng
 • TILLFREDSSTÄLLANDE  = 2 poäng
 • TILLRÄCKLIG = 1 poäng

Poängen adderas och det erhållna poängtalet divideras med antalet förväntade studieresultat. Vid andra decimalen 5 eller högre höjs första decimalen.

Det därigenom erhållna poängtalet blir betyg på kursdelen/ kursen/momentet enligt följande nyckel:

 • A = 5 – 4,5
 • B = 4,4 – 3,5
 • C = 3,4 – 2,5
 • D = 2,4 – 1,5
 • E = 1,4 – 1
 • Fx = blir betyget om ditt resultat för endast ett av de förväntade studieresultaten motsvarar något av kriterierna för OTILLRÄCKLIG och de övriga resultaten motsvarar något av kriterierna för UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG.
 • F = blir betyget
  • 1) om ditt resultat  för mer än ett av de förväntade  studieresultaten  motsvarar något av kriterierna för OTILLRÄCKLIG, eller
  • 2) om  ditt  resultat  för  minst  ett  av  de  förväntade  studieresultaten  motsvarar något av kriterierna för HELT OTILLRÄCKLIG.     

III Sammanfattningsbetyg över hel kurs

På de kursdelar som betygsatts enligt den tvågradiga skalan UG måste betygets G ha uppnåtts.

På de kursdelar som betygsatts med något av betygen A, B, C, D, eller E enligt den sjugradiga skalan räknas ett medelvärde ut enligt följande:

A = 5 poäng, B = 4 poäng, C = 3 poäng, D = 2 poäng och E = 1 poäng. Poängen adderas och der erhållna poängtalet divideras med antalet kursdelar. Vid andra decimalen 5 eller högre höjs första decimalen.

Det därigenom erhållna poängtalet blir betyg på hel kurs enligt följande nyckel:

A                    5 – 4,5

B                    4,4 – 3,5

C                    3,4 – 2,5

D                    2,4 – 1,5

E                    1,4 – 1

På en kurs utan kursdelar blir betyget på kursen det betyg som satts vid examinationen.

IV FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT NEDERLÄNDSKA I, 30 HP

Del av kurs 1: Uttal, 3 hp

Förväntat studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • uttala nederländska språket begripligt med något så när korrekt intonation och med flyt = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Uttalsträning i Språkstudion och undervisning i seminariesal samt individuell uttalsrådgivning. Icke obligatorisk närvaro.

Examination: Muntlig tentamen. Ditt uttal bedöms genom inläsning av en okänd text (max 500 ord) i Språkstudion. Du får 10 minuter förberedelsetid.

Del av kurs 2: Fonetik och formlära, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • böja verb, substantiv och adjektiv på nederländska = färdighet
 • principerna för nederländskans stavning i teori och praktik = kunskaper
 • skillnaderna mellan svenskans och nederländskans uttal av vokaler och konsonanter och ordaccent = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar, bl.a. diktamen. I träningen ingår att skriva hemuppgifter.

Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen.

Del av kurs 3: Grammatik I, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • praktiskt tillämpa nederländskans räkneord, pronomen, pronominaladverb, adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner, olika sorters hjälpverb, ordföljd, syntaktiska särdrag, samt vissa idiomatiska uttryck = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar. I träningen ingår att skriva hemuppgifter.

Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen.

Del av kurs 4: Översättning svenska – nederländska I, 3 hp

Förväntat studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • översätta en svensk text med enkla meningar till idiomatiskt korrekt nederländska = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen tar upp översättningar av svenska texter till nederländska, som du har förberett hemma, gås igenom och möjliga varianter beträffande ordval och syntax diskuteras. Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen där du översätter en svensk text på ca 100 ord till nederländska.

Del av kurs 5: Översättning nederländska – svenska I, 3 hp

Förväntat studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • översätta nederländska litterära texter och enkel bruksprosa till idiomatiskt korrekt svenska = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av seminarier där texter som du har översatt hemma gås igenom och diskuteras.

Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen där du översätter en text på ca 25 rader till svenska.

Del av kurs 6: Realia, 4 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • redogöra för de viktigaste fakta om Belgiens och Nederländernas kulturella och samhälleliga förhållanden såsom geografi, demografi, historia, statsskick, politik, skolväsende, ekonomi, livsåskådning. När det gäller Belgien ligger tyngdpunkten på Flandern = kunskaper
 • självständigt söka, läsa samt utvärdera nederländskspråkig information = värderingsförmåga

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner. Undervisningen är inte obligatorisk.
Examination: Skriftlig salstentamen

Del av kurs 7: Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • redogöra på nederländska för innehållet i de lästa böckerna och redovisa författarnas teman, särart och viktigaste övriga verk = färdighet
 • redogöra för kursens olika litterära teman = kunskaper
 • skriftligen sammanfatta läst litteratur och använda ett antal nederlänska fasta uttryck och idiom = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av muntliga examinatorier där studenten presenterar en läst roman inom ett på förhand angivet tema samt gruppdiskussioner.

Obligatorisk närvaro: Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F.

Examination: Examinatorier där den lästa litteraturen presenteras och diskuteras på nederländska. För varje läst bok lämnar studenten in en skriftlig redogörelse.

Del av kurs 8: Muntlig färdighet, 4 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • diskutera och återge innehållet i den inlästa skönlitteraturen på nederländska  = färdighet
 • förstå övriga studenters presentationer = förståelse

Kunskapskontroll och examination

Undervisning sker parallellt med kursdelen Modern nederländskspråkig litteratur i form av muntlig språkfärdighetsträning.

Obligatorisk närvaro: Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F.

Examination: Löpande examination under kursdelen Modern nederländskspråkig litteratur i form av bokpresentationer.

NEDERLÄNDSKA I A, 15 HP

Del av kurs 1: Uttal, 3 hp

Förväntat studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • uttala nederländska språket begripligt med något så när korrekt intonation och med flyt = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Uttalsträning i Språkstudion och undervisning i seminariesal samt individuell uttalsrådgivning. Icke obligatorisk närvaro.
Examination: Muntlig tentamen. Ditt uttal bedöms genom inläsning av en okänd text (max 500 ord) i Språkstudion. Du får 10 minuter förberedelsetid.

Del av kurs 2: Fonetik och formlära, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • böja verb, substantiv och adjektiv på nederländska = färdighet
 • principerna för nederländskans stavning i teori och praktik = kunskaper
 • skillnaderna mellan svenskans och nederländskans uttal av vokaler och konsonanter och ordaccent = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar, bl.a. diktamen. I träningen ingår att skriva hemuppgifter.

Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen.

Del av kurs 3: Grammatik I, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • praktiskt tillämpa nederländskans räkneord, pronomen, pronominaladverb, adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner, olika sorters hjälpverb, ordföljd, syntaktiska särdrag, samt vissa idiomatiska uttryck = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar. I träningen ingår att skriva hemuppgifter.

Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen.

Del av kurs 4: Översättning svenska – nederländska I, 3 hp

Förväntat studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • översätta en svensk text med enkla meningar till idiomatiskt korrekt nederländska = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen tar upp översättningar av svenska texter till nederländska, som du har förberett hemma, gås igenom och möjliga varianter beträffande ordval och syntax diskuteras. Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen där du översätter en svensk text på ca 100 ord till nederländska.

Del av kurs 5: Översättning nederländska – svenska I, 3 hp

Förväntat studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • översätta nederländska litterära texter och enkel bruksprosa till idiomatiskt korrekt svenska = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av seminarier där texter som du har översatt hemma gås igenom och diskuteras.

Icke obligatorisk närvaro: Vi har valt att inte kalla undervisningen obligatorisk men undervisningen bygger i hög grad på att du är närvarande på seminarierna. Med det menas att du uteblir från undervisning på egen risk och utan rättighet att kräva någon individuell genomgång av det som behandlats, eller utdelat material. Måste du utebli från ett seminarium kan du be någon annan kursdeltagare ta utdelat material. Erfarenheten visar att studenter som uteblir från en stor del av undervisningen och inte deltar aktivt på seminarierna har svårt att klara tentamen.

Examination: Skriftlig salstentamen där du översätter en text på ca 25 rader till svenska.

NEDERLÄNDSKA I B, 15 HP

Del av kurs 1: Realia, 4 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • redogöra för de viktigaste fakta om Belgiens och Nederländernas kulturella och samhälleliga förhållanden såsom geografi, demografi, historia, statsskick, politik, skolväsende, ekonomi, livsåskådning. När det gäller Belgien ligger tyngdpunkten på Flandern = kunskaper
 • självständigt söka, läsa samt utvärdera nederländskspråkig information = värderingsförmåga

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av föreläsningar och diskussioner. Undervisningen är inte obligatorisk
Examination: Skriftlig salstentamen

Del av kurs 2: Modern nederländskspråkig litteratur, 7 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • redogöra på nederländska för innehållet i de lästa böckerna och redovisa författarnas teman, särart och viktigaste övriga verk = färdighet
 • redogöra för kursens olika litterära teman = kunskaper
 • skriftligen sammanfatta läst litteratur och använda ett antal nederlänska fasta uttryck och idiom = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen består av muntliga examinatorier där studenten presenterar en läst roman inom ett på förhand angivet tema samt gruppdiskussioner.

Obligatorisk närvaro: Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F.

Examination: Examinatorier där den lästa litteraturen presenteras och diskuteras på nederländska. För varje läst bok lämnar studenten in en skriftlig redogörelse.

Del av kurs 3: Muntlig färdighet, 4 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • diskutera och återge innehållet i den inlästa skönlitteraturen på nederländska  = färdighet
 • förstå övriga studenters presentationer = förståelse

Kunskapskontroll och examination

Undervisning sker parallellt med kursdelen Modern nederländskspråkig litteratur i form av muntlig språkfärdighetsträning.

Obligatorisk närvaro: Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F.

Examination: Löpande examination under kursdelen Modern nederländskspråkig litteratur i form av bokpresentationer.

NEDERLÄNDSKA II, 30 HP

Del av kurs 1: Skriftlig språkfärdighet, 8 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • tillämpa reglerna för användande av kasus, ordbildning, sammansatta verb, ordföljd i sam- och underordnade satser, bruket av ’er’ i olika kontexter samt böjning av verb lånade från engelskan = färdighet
 • förstå och använda idiom och fasta uttryck samt kunna bilda korrekta kollokationer och tillämpa selektionsregler = färdighet
 • översätta texter med enkla meningar till nederländska = färdighet
 • översätta litterära texter och bruksprosa till svenska = färdighet
 • skriva presentationer, redogörelser och recensioner på nederländska = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Kursen ges i form av seminarier på campus och moduler på lärplattformen Mondo. En gång i veckan får du jobba med en modul som tar upp träning av kasus, ordbildning, sammansatta verb, bruket av komparativ och superlativ, vissa syntaktiska särdrag, idiom, selektionsregler och kollokationer. Du får även göra översättningar och skriva uppsatser varvid processkrivningsmetoden tillämpas. Därefter lämnar du in modulen i din mapp på kurssidan i MONDO där läraren hämtar den och ger dig återkoppling.

Närvaro:  Inlämning av kursdelens moduler är obligatorisk och deadline ska hållas. Examination: Skriftlig salstentamen omfattar grammatik, översättningar till och från nederländska samt 4 inlämningar av uppsatser på Mondo.

Del av kurs 2: Muntlig språkfärdighet, 4 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • uttrycka sig muntligen på nederländska = färdighet
 • förstå talad nederländska så att hon/han kan följa undervisningen vid ett nederländskspråkigt universitet = förståelse

Kunskapskontroll och examination

Seminarier i muntlig språkfärdighet ges i mån av antal studenter och resurser. Vidare tränas den muntliga färdigheten inom ramen för övriga delkurser genom diskussion och presentation. Vistelse i nederländskspråkigt land rekommenderas. Varje år ges sommarkurser i Nederländerna och Flandern.

Del av kurs 3. Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 10 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • redogöra för den nederländskspråkiga litteraturhistorien från medeltiden till idag = kunskaper
 • muntligen och skriftligen presentera samt diskutera litterära verk från olika epoker på nederländska = färdighet och förmåga

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen ges i seminarieform. Du förväntas delta aktivt på seminarierna, dvs. förbereda uppgifter och redovisa dem på nederländska i form av muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter samt i form av en skriftlig salstentamen.

Närvaro: Obligatorisk. Vid frånvaro ges en skriftlig extrauppgift.

Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F.

Del av kurs 4. Kontrastiv lingvistik nederländska–svenska, 8 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • redogöra för språkspecifika drag där nederländskan och svenskan uppvisar likheter och skillnader = kunskaper och förmåga
 • analysera nederländska satser, ordbetydelser och idiom med användande av såväl traditionell som nyare metod och terminologi = förmåga
 • använda nederländska i tal och skrift inom kursens ämnesområde = färdighet

Kunskapskontroll och examination

Undervisningen ges i seminarieform. Du förväntas delta aktivt på seminarierna, dvs. förbereda uppgifter och redovisa dem på nederländska i form av muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Närvaro: Obligatorisk. Vid frånvaro ges en skriftlig extrauppgift.

Obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F.

Examinationen sker löpande på seminarierna och i form av en hemtenta.

NEDERLÄNDSKA, KANDIDATKURS, 30 HP

Del av kurs 1: Nederländskspråkig litteratur, 6 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • självständigt söka information samt analysera och placera lästa litterära verk i ett samhälleligt och historiskt sammanhang  = kunskaper och värderingsförmåga
 • tillämpa och redogöra muntligt och skriftligt på nederländska för ett antal litterära epoker med koppling till litteraturvetenskaplig teori och metod = färdighet och förmåga
 • genomföra en fördjupning i form av en inlämningsuppgift relaterad till någon av kursens litterära epoker utifrån ett samhällskritiskt perspektiv = förhållningssätt och kunskaper
 • värdera och kritiskt tolka den litterära kanonen = förhållningssätt

Kunskapskontroll och examination

Kursdelen examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer av lästa litterära verk varav en inlämningsuppgift är en fördjupning relaterad till någon av kursens litterära epoker utifrån ett samhällskritiskt perspektiv. Seminarier och obligatorisk närvaro (fullgjord närvaro om minst 80% erfordras)

Del av kurs 2: Nederländsk lingvistik, 6 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap i ett urval av nederländskans språkliga särdrag = kunskaper, förhållningssätt och förmåga
 • problematisera några översättningsteoretiska teorier och praktiker = förmåga och kunskaper
 • redogöra för nederländskans språkvariation i relation till semantik, grammatikalisering och översättning och metoder (t.ex. korpuslingvistik) = kunskaper och förmåga

Kunskapskontroll och examination

Kursdelen examineras genom 4 skriftliga inlämningsuppgifter. Seminarier och obligatorisk närvaro (fullgjord närvaro om minst 80% erfordras)

Del av kurs 3: Vetenskapligt skrivande, 3 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • skriva en sammanfattning av ett antal vetenskapliga artiklar som behandlar en aktuell forskningsfråga för att öva på gällande vetenskaplig textnorm = färdighet
 • formulera en aktuell forskningsfråga, problematisera och redogöra för den = förmåga och värderingsförmåga
 • skriva ett första utkast till en forskningsöversikt kopplat till examensarbetet samt förhålla sig kritiskt till ett antal källor = förhållningssätt och färdighet

Kunskapskontroll och examination

Kursdelen examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatorisk (fullgjord närvaro om minst 80% erfordras)

Delkurs 4: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursdelen ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för utbildningen = förhållningssätt och värderingsförmåga
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området och genomföra ett vetenskapligt arbete = förhållningssätt, värderingsförmåga och förmåga
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera arbetets syfte och resultat = färdighet och kunskaper
 • beakta gällande forskningsetiska normer = värderingsförmåga, kunskaper och förståelse
 • författa examensarbetet på nederländska inom en given tidsram och med beaktande av den språkliga normen för vetenskaplig textproduktion = kunskaper och förmåga

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete. Kontakttid 8 timmar.

NEDERLÄNDSKA, NÄTBASERAD KURS I LÄSFÄRDIGHET, 7,5 HP

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • återge enklare nederländska texters betydelse, som hör till vardag och samhällsliv, genom att översätta dem till svenska = färdighet
 • redogöra för nederländskans basgrammatik = färdighet

Kunskapskontroll och examination

En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Modulernas svårighetsgrad ökas löpande under kursen. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få totalt 8 moduler under kursens gång där varje uppgift innehåller de olika delmomenten: textförståelse, översättning och grammatik. På onsdagar lämnar du in modulen i din mapp på kurssidan i MONDO där läraren hämtar den och ger dig återkoppling.

Skriftlig salstentamen.

NEDERLÄNDSKA, SPRÅKFÄRDIGHETSKURS, 7,5 HP

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • Förstå, tala och skriva nederländska på elementär nivå = färdighet

Kunskapskontroll och examination

En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Uppgifternas svårighetsgrad

ökas löpande under kursens gång. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få arbeta med totalt 8 moduler där varje uppgift innehåller de olika delmomenten: uttalsövning, textförståelse, översättning och grammatik. På onsdagar lämnar du in modulen i din mapp på kurssidan i MONDO där läraren hämtar den och ger dig återkoppling. Videosamtal via Skype kommer att ske 4 ggr under kursens gång.

Muntlig tentamen via Skype och skriftlig tentamen via Mondo.