Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Detta kan ske på flera olika sätt: genom direkt deltagande i utbildningen, genom utvärdering av kurser och program, via representation i olika organ och genom studentorganisationer. Läs mer i Regler för studentinflytande.

Riktlinjer för kursvärderingar

Prefekten vid institutionen har det övergripande ansvaret för att kursvärderingar genomförs och sammanställs samt för att information om resultat och eventuella åtgärder hålls tillgängliga. Prefekten har delegerat ansvaret till studierektorn/studievägledaren för respektive ämne att praktiskt genomföra och sammanställa kursvärderingarna. Utformning och uppföljning av kursvärderingar sker i samråd med studentrådet.

Samtliga kurser och delkurser på institutionen utvärderas. Studenternas deltagande är dock frivilligt.
På institutionen tillämpas två modeller beroende på kurs, i båda fallen sker kursvärderingen anonymt och i pappersform:

  1. Hel kurs utvärderas före examinationen. Frågorna i kursvärderingarna är kopplade till hur väl studenterna uppfattar att exempelvis undervisningen och litteraturen (samt examinationen i tillämpliga fall) hjälpt dem att uppnå de förväntade studieresultaten för respektive kurs/ delkurs.
  2. Kursvärderingar delas ut i samband med salstentamen. Besvarade kursvärderingar överlämnas separat till studierektorn.

Resultatet av kursvärderingarna presenteras i form av sammanställningar av synpunkter och data och inte som enskilda studenters uppfattningar. Studenternas synpunkter sammanförs med berörda lärares uppfattning om kursen: sammantaget bildar uppgifterna underlag för eventuella åtgärder.

Sammanställningarna med institutionens och respektive lärares svar på eventuella uppkomna frågor och förslag slås upp på anslagstavlan och/eller skickas via Mondo till alla registrerade studenter. Sammanställningarna hålls tillgängliga under innevarande läsår.

Två gånger per termin äger institutionens kursforum rum, där alla studenter är välkomna att diskutera på ett informellt sätt kursernas innehåll och upplägg med studievägledarna och studierektorerna. Inför terminens sista kursforum läser studentrådet kursvärderingar och eventuella åtgärder diskuteras.

Sammanställningarna från kursvärderingarna diskuteras vid särskilda lärar-/avdelningsmöten i slutet av terminen. Därefter tas planerings- och förändringsbeslut inför nästa års kurser.

Vid introduktionsföreläsningarna för nya studenter tas föregående terminers kursvärderingar upp (t ex åtgärder som vidtagits utifrån dem eller tidigare studenters tips till nya studenter).

Sammanställningarna av kursvärderingarna arkiveras.