Dokumentet som PDF-fil: Betygskriterier och betygsättning (tyska) (320 Kb) .
Observera att betygskriterierna kurserna TYS101 Tyska I, 30 hp (fr.o.m. höstterminen 2018); TYS10A Tysk grammatik, 7,5 hp; TYS10B Kultur i de tysktalande länderna, 7,5 hp; TYS10C Tyska, Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp; TYS10D Tyskspråkig litteratur, 7,5 hp; TYA709 Att läsa över gränser: Flerspråkighet och översättning ur ett jämförande litteraturvetenskapligt perspektiv, 7,5 hp finns i separata filer:

Kurser består för det mesta av delkurser. Varje delkurs har olika lärandemål. Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras. Vissa delkurser examineras skriftligt, andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt. Vid både skriftlig och muntlig examination förekommer olika examinationsformer.

Detta gäller även för kurser utan delkurser, t ex en sammanhållen kurs om 7,5 högskolepoäng som alltså inte är uppdelad i flera delkurser.

Förväntade studieresultat ska vara relaterade till kunskapsformerna kunskaper, förståelse, färdighet, förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa kunskapsformer har i bedömningarna i avsnitt I och III nedan preciserats på följande sätt:

Kunskapsform Precisering

 1. kunskaper = kunskaper
 2. förståelse = förståelse
 3. färdighet = språkfärdighet
 4. förmåga = analysförmåga
 5. värderingsförmåga = värderingsförmåga
 6. förhållningssätt = a) kritisk reflektion  = b) självständighet

Samtliga kunskapsformer examineras vanligtvis inte i alla delkurser/kurser utan delkurser, utan de förväntade studieresultaten i en delkurs/en kurs utan delkurser tar fasta på några av kunskapsformerna.

I avsnitt I och III ser du vilka bedömningar som förekommer för varje preciserad kunskapsform. På en delkurs/kurs utan delkurser som har flera förväntade studieresultat görs en sammanvägning av dina resultat för de förväntade studieresultaten. I avsnitt II ser du hur sammanvägningen görs när ditt betyg på delkursen/kursen utan delkurser räknas ut.

Två betygsskalor finns: A-F (A, B, C, D, E, Fx, och F) – sjugradig skala

UG (Underkänt eller Godkänt) – tvågradig skala

I avsnitt IV anges hur sammanfattningsbetyg för hel kurs räknas ut.

I avsnitt V är de förväntade studieresultaten för samtliga kurser i TYSKA förtecknade. Varje förväntat studieresultat är relaterat till den kunskapsform som det förväntade studieresultatet huvudsakligen tar fasta på. Kunskapsformen anges med fet stil efter det förväntade studieresultatet, t ex = kunskaper.

I avsnitt V anges dessutom på vilket sätt examinationen sker samt eventuella övriga kurskrav.

Läsanvisningar

 1. Läs i avsnitt V de förväntade studieresultaten för din kurs, t ex TYSKA I.
 2. Läs avsnitt I – III för att se hur dina resultat bedöms och hur ditt betyg på en delkurs/en kurs utan delkurser räknas ut.
 3. Läs avsnitt IV för att se hur sammanfattningsbetyg över hel kurs räknas ut.

I Delkurser/Kurser utan delkurser för vilka betygsskalan A-F tillämpas

Bedömning: UTMÄRKT

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende kunskaper.
 2. Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende förståelse.
 3. Mycket gott helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende språkfärdighet.
 4. Mycket hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Mycket hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Mycket hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Mycket hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: MYCKET GOD

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende kunskaper. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende förståelse. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. Gott helhetsintryck. Några brister finns avseende språkfärdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren.
 4. Hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: GOD

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Övertygande helhetsintryck. En del brister finns avseende kunskaper. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. Övertygande helhetsintryck. En del brister finns avseende förståelse. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. Övertygande helhetsintryck. En del brister finns avseende språkfärdighet. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren.
 4. Ganska hög nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Ganska hög nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Ganska hög nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Ganska hög nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna

Bedömning: TILLFREDSSTÄLLANDE

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende kunskaper. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende förståelse. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren.
 4. Acceptabel nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Acceptabel nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Acceptabel nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Acceptabel nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: TILLRÄCKLIG

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende kunskaper. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.
 2. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende förståelse. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.
 3. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren.
 4. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: OTILLRÄCKLIG

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende kunskaper. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt.
 2. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende förståelse. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt.
 3. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt.
 4. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Bedömning: HELT OTILLRÄCKLIG

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Mycket stora brister avseende kunskaper. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.
 2. Mycket stora brister avseende förståelse. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.
 3. Mycket stora brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad.
 4. Undermålig nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Undermålig nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Undermålig nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Undermålig nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.


II Sammanvägning av dina resultatför de förväntade studieresultaten inom en delkurs/en kurs

Ditt resultat för varje förväntat studieresultat bedöms enligt något av kriterierna som anges under bedömningarna UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG i avsnitt I.

Bedömningarna UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG för varje resultat poängsätts enlig följande:

UTMÄRKT = 5 poäng

MYCKET GOD = 4 poäng

GOD = 3 poäng

TILLFREDSSTÄLLANDE = 2 poäng

TILLRÄCKLIG = 1 poäng

Poängen adderas och det erhållna poängtalet divideras med antalet förväntade studieresultat. Vid andra decimalen 5 eller högre höjs första decimalen. Det därigenom erhållna poängtalet blir betyg på delkursen/ kursen/momentet enligt följande nyckel:

A 5 – 4,5

B 4,4 – 3,5

C 3,4 – 2,5

D 2,4 – 1,5

E 1,4 – 1

Fx blir betyget om ditt resultat för endast ett av de förväntade studieresultaten motsvarar något av kriterierna för OTILLRÄCKLIG och de övriga resultaten motsvarar något av kriterierna för UTMÄRKT – TILLRÄCKLIG.

F blir betyget

1) om ditt resultat för mer än ett av de förväntade studieresultaten motsvarar något av kriterierna för OTILLRÄCKLIG

eller

2) om ditt resultat för minst ett av de förväntade studieresultaten motsvarar något av kriterierna för HELT OTILLRÄCKLIG.

III Delkurser/Kurser utan delkurser för vilka betygsskalan UG tillämpas

G

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. En minst godtagbar nivå. En del brister kan finnas avseende kunskaper. I några fall kan begränsningarna försvåra begripligheten för läsaren/åhöraren.
 2. En minst godtagbar nivå. En del brister kan finnas avseende förståelse. I några fall kan begränsningarna försvåra begripligheten för läsaren/åhöraren.
 3. En minst godtagbar nivå. En del brister kan finnas avseende språkfärdighet. I några fall kan begränsningarna försvåra begripligheten för läsaren/åhöraren.
 4. En minst godtagbar nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. En minst godtagbar nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. En minst godtagbar nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. En minst godtagbar nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

U

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier:

 1. Uppnår inte en godtagbar nivå. Stora eller mycket stora brister avseende kunskaper. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt eller helt går förlorad.
 2. Uppnår inte en godtagbar nivå. Stora eller mycket stora brister avseende förståelse. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt eller helt går förlorad.
 3. Uppnår inte en godtagbar nivå. Stora eller mycket stora brister avseende språkfärdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt eller helt går förlorad.
 4. Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller analysförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 5. Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller värderingsförmåga vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 6. Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller kritisk reflektion vid lösning av de förelagda uppgifterna.
 7. Icke fullt godtagbar eller undermålig nivå vad gäller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Du måste uppnå betyget G för varje förväntat studieresultat för att delkursen/kursen ska bli godkänd.

OBS!

En del skriftliga prov har en maxpoäng. Utifrån denna maxpoäng sätts betygsgränserna, t.ex. A: 100-95 poäng, B: 94-86 poäng osv. Dessa betygsgränser återspeglar sammanvägningen ovan i avsnitt II och bedömningarna i avsnitt III genom att maxpoängen och den undre gränsen för godkänt resultat är satta så att ditt resultat för varje förväntat studieresultat måste motsvara minst bedömningen TILLRÄCKLIG (sjugradig skala) eller G (tvågradig skala) för att hela provet ska bli godkänt.

OBS!

För vissa delkurser/kurser gäller obligatorisk närvaro till en viss %. Detta anges i kursinformationen på följande sätt:

Obligatorisk närvaro till minst X% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F (vid sjugradig skala) respektive U (vid tvågradig skala).

IV Sammanfattningsbetyg över hel kurs

På de delkurser som betygsatts enligt den tvågradiga skalan UG måste betygets G ha uppnåtts.

På de delkurser som betygsatts med något av betygen A, B, C, D, eller E enligt den sjugradiga skalan räknas ett medelvärde ut enligt följande:

A = 5 poäng, B = 4 poäng, C = 3 poäng, D = 2 poäng och E = 1 poäng.

Poängen adderas och der erhållna poängtalet divideras med antalet delkurser.

Vid andra decimalen 5 eller högre höjs första decimalen.

Det därigenom erhållna poängtalet blir betyg på hel kurs enligt följande nyckel:

A 5 – 4,5

B 4,4 – 3,5

C 3,4 – 2,5

D 2,4 – 1,5

E 1,4 – 1

På en kurs utan delkurser blir betyget på kursen det betyg som satts vid examinationen.