Om databasen

Behovet av att gå från beskrivande till kausala analyser av sociala förändringar har länge varit känt inom samhällsvetenskaperna. På grund av svårigheterna att genomföra experimentella studier använder samhällsvetare jämförelser mellan länder och över tid som fruktbara strategier för att analysera centrala processer i moderna samhällen.

 

Bakgrund

Den jämförande forskningen begränsades länge av bristen på relevanta och tillförlitliga data, särskilt på det socialpolitiska området där man ofta använde uppgifter om statens utgifter. Det krävs dock ofta mer exakta indikatorer på den institutionella utformningen av socialpolitiken på områden som är avgörande för medborgarnas levnadsvillkor och möjligheter. Detta är en typ av institutionell information som inte är lätt att hämta från officiella datakällor. Istället krävs en betydande mängd grundforskning som hanterar både konceptualisering och mätning av institutionella strukturer som är inbäddade i välfärdsstaten. Detta är grundtanken bakom SPIN-databasen.

För mer bakgrundsinformation och information om den forskning som bedrivs med hjälp av SPIN-databasen hänvisar vi till den engelskspråkiga versionen av denna sida:

About the database
 

På denna sida