Samarbeten

Det finns många sätt att samarbeta med oss på Socialantropologiska institutionen. Här nedan kan du läsa om några av dessa!

 

Vilken typ av kunskap kan antropologi bidra med i samhällsdebatten? Lyssna på våra forskare prata om antropologi, sin forskning och dess roll i samhället.

Se vårt poddarkiv

 

Vilken typ av kunskap kan antropologi bidra med i samhällsdebatten? Se och lyssna på våra forskare prata om antropologi, sin forskning och dess roll i samhället.

Se vårt videoarkiv

 

Heidi Moksnes Minnesfond och Stipendium

 

Heidi under fältarbete i Chiapas

15 juni 2020 gick vår kollega och vän, Heidi Moksnes, ur tiden. Heidi var universitetslektor och studierektor för Kandidatprogrammet i global utveckling. Hon jobbade hela sitt vuxna liv, både professionellt och privat, för alla människors lika värde och möjligheter till ett anständigt liv. Den drivkraften ledde henne både till antropologi och till engagemang för ursprungsbefolkning genom organisationen IWGIA. Heidi skrev sin avhandling, och ägnade resten av sin karriär, till arbete med Tsotsil folket i byn Yibeljoj, Chiapas, Mexico.  

Under det första året samlade vi in nästan 60.000 kr i Minnesfonden! För att bestämma hur att bäst använda pengarna formade vi en liten kommitté som idag består av Heidis närmaste kollegor i Chiapas, antropologer Christine Eber och Jan Rus, vänner och kollegor vid Socialantropologiska institutionen i Stockholm Beppe Karlsson och Hege Høyer Leivestad, samt Ivana Macek.

Tills idag har fonden skickat pengar för att färdigställa kyrkan i byn Yibeljoj där Heidi jobbade, samt inrättat Heidi Moksnes Stipendiet för att barn i byn ska kunna fortsätta läsa på gymnasienivå. Skolår 2021/22 hade vi två stipendiater som båda avslutade sin gymnasieutbildning sommaren 2022. Båda ville fortsätta på universitetsnivå, där stipendiaterna ville läsa till läkare respektive hållbar självförvaltning av territorier. 

Skolårer 2022/23 har två stipendieter påbörjat sina studier för kandidatexamen i hållbar självförvaltning av territorier, vid Moxviquil universitet i San Cristobal de
Las Casas, Chiapas. Tredje stipendiat går fortsatt på gymnasiet.

Konto för bidrag: SEB 5699 07 907 92 (skriv gärna ert namn i meddelandet) 

Heidi Moksnes Minnesfond 2023 (1155 Kb)

Heidi Moksnes Minnesfond 2022 (1037 Kb)

El 15 de junio de 2020 nuestra querida colega y amiga, Heidi Moksnes falleció. Heidi fue profesora asociada y directora de estudios del programa de licenciatura en desarrollo global. Trabajó toda su vida adulta, tanto en el ámbito profesional como en el privado, por la igualdad y el derecho de todas las personas a tener una vida digna. Esta fue la fuerza propulsora que la guio hacia la antropología y marcó su incansable compromiso por la defensa de los derechos indígenas a través de la organización IWGIA. Heidi escribió su disertación y pasó el resto de su carrera con los tsotsiles del pueblo de Yibeljoj en Chiapas, México.

Para honrar su memoria y labor en Chiapas, hemos creado el Fondo en Memoria de Heidi Moksnes. A la fecha, el fondo ha enviado asistencia monetaria para completar la construcción de la iglesia en Yibeljoj donde trabajó Heidi, así como lanzado la Beca Heidi Moksnes cuya misión es ayudar a los niños del pueblo a continuar sus estudios secundarios. En este momento, estamos recaudando fondos para dos becas para el próximo año académico.

Detalles de la cuenta para contribuciones: se actualizarán pronto (por favor escriba su nombre en la sección de mensajes)

Heidi Moksnes Minnesfond 2023 (1155 Kb)

 

På Socialantropologiska institutionen kan studenter välja att läsa en praktiktermin under senare delen av utbildningen. Praktiken ger möjlighet att tillämpa de kompetenser studenterna har utvecklat under utbildning, gällande exempelvis kvalitativa metoder som intervjumetod och fältarbete, analys och skrivande.

Våra studenter är ofta välkomna inslag på arbetsplatsen. Är du intresserad av att få en till din egen? Har du samarbetsförslag? Kontakta gärna Praktikansvarig lärare och studierektor: studierektorgrund@socant.su.se

 

 

 

Stöd och gåvor är viktiga för alla universitet runt om i världen. Om du är intresserad av att stödja något av våra forskningsområden, finansiera utrustning, ge en gåva till unga forskare eller utlysa stipendium, kan du kontakta:

Prefekt Johan Lindquist

070-770 52 97

johan.lindquist@socant.su.se

 

Samverkansprojekt med det omgivande samhället:

Socialantropologi och minnesinstitutioner i projektet Collecting Social Photo (2017-2020)

Projektet Collecting Social Photo (Samla social digital fotografi) var ett samverkansprojekt mellan Nordiska museet, Stockholms läns museum, Finlands fotografiska museum, Aalborgs stadsarkiv och Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer här

Världslitteratur med Stockholms Stadsbibliotek/Internationella biblioteket (2018)

Under våren 2018 ledde Paula Uimonen, Socialantropologiska institutionen ett samverkansprojekt med Stockholms Stadsbibliotek/Internationella biblioteket om kvinnliga afrikanska författare i världslitteraturen.

Läs mer här

Samtal under Asiatiska Filmfestivalen

Johan Lindquist och Shahram Khosravi, Professorer i socialantropologi på Stockholms universitet, deltog i ett samtal om filmen "The Crossing" på Asiatiska filmfestivalen 2020.

Läs mer här

 

 

 

Följ Socialantropologiska institutionen på Facebook, Linkedin och Twitter för att få den senaste informationen om forskning, jobbmöjligheter och evenemang.

Följ oss på Facebook

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på Twitter

 

Håll kontakten livet ut! Alumnverksamhet är ett nätverk för examinerade och nuvarande studenter.

Gå med i alumnnätverket

Stockholms universitets alumnnätverk är öppet för alla som läst minst en kurs på Stockholms universitet.

Läs mer här

 

Arbetsmarknadsdagen

Antropologernas dag är en arbetsmarknadsdag som återkommer i mars eller april varje år. Under dagen inspirerar alumnerna de nuvarande studenterna med sina berättelser om hur de gått från studier till arbetslivet. Håll utkik i vår evenemangskalender för information om Antropologernas dag. Är du alumn och vill du inspirera med dina erfarenheter? Kontakta vår kommunikatör för mer information (se kontakt nedan).

Mentorskapsprogrammet

Mentorskapsprogrammet är ett centralt anordnat program där Socialantropologiska institutionen ansvarar för att lokalt samordna programmet. Är du intresserad av att delta? Kontakta vår kommunikatör som är central samordnare (se kontakt nedan).

Engagera dig

Socialantropologiska institutionen söker alltid engagerade alumner som är intresserade av att inspirera våra nuvarande studenter och få ett ömsesidigt utbyte.

Läs mer här

 

 

 

 

 

Genom samarbete mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder forskarskolan kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom antropologi-området. Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans medlemsinstitutioner och inbjudna forskare bidrar med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Syftet är dels att stärka antropologiämnets status och att samverka om utbildningen på forskarnivå, dels att stärka kvaliteten för att stödja forskning som på kort eller lång sikt bidrar till en bättre förståelse för vår samtida värld och dess mångfald. Ett särskilt viktigt syfte med forskarskolan är att stärka det nationella och internationella nätverksbyggandet inom området.

Forskarkursen fungerar som nationellt forum för doktorander med olika bakgrund, från olika miljöer och med olika finansiering. Tanken är att doktorander med gemensamt intresse för forskning kring antropologi ska kunna bilda nätverk redan inom forskarutbildningen, både med nationellt och internationellt kvalificerade forskare. Därigenom blir forskarskolan också ett slags stöd för att kunna utveckla även framtida forskningsnätverk och forskningssamarbeten.

Medlemsinstitutioner:

Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Sociologiska institutionen, Lunds universitet

 

De kurser på forskarnivå som erbjuds vid partneruniversiteten är:

 

Vid Stockholms Universitet:

 

Transnationell antropologi (7.5 HP)

Denna kurs inleder utbildningen och skall ge en fördjupad inblick i institutionens övergripande forskningsinriktningar, samt behandlar i ett jämförande perspektiv de specifika forskningsproblem som därigenom aktualiseras.

Antropologiska klassiker (7.5 HP)

Denna kurs behandlar de betydande arbeten som präglat utformningen av antropologin och de centrala teoretiska debatterna genom tiderna.

Socialantropologisk metod (7.5 HP)

Kursen tar upp metodologiska frågor med tyngdpunkt på fältarbete och etnografins betydelse för antropologisk kunskap, innebörden av problemformulering, samt utformningen av text.

Vetenskapsteori (7.5 HP)

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska/vetenskapsfilosofiska frågeställningar som antropologin konfronteras med och som även berör samhällsvetenskap mer generellt.

Aktuella antropologiska problem (7.5 HP)

Kursen behandlar och problematiserar frågor som aktualiseras i olika pågående antropologiska debatter.

 

Kurserna har varieranda startdatum. Vänligen kontakta studierektor för avancerad nivå och forskarnivå på antropologen för mer information.

 

Vid Göteborgs Universitet:

 

Aktuell antropologisk teori (7.5 HP)

Kursen syftar till att presentera tongivande debatter och strömningar i aktuell socialantropologisk teoribildning med fokus på begreppsförståelse, forskningsfrågor och forskningsresultat. Kursen uppmärksammar samtida analytiska och kunskapsteoretiska perspektiv inom socialantropologi och diskuterar hur dessa problematiserar centrala frågeställningar i ämnet. Vidare syftar kursen till att diskutera hur analytisk förnyelse är knutet till tidigare teoribildningar inom ämnet och till att värdera hur denna analytiska förnyelse är relaterad till förändringsprocesser i det omgivande samhället.

Antropologins engagemang (5 HP)

Syftet med kursen är att ge en översikt över antropologins mångfacetterade sätt att engagera sig i världen och identifiera vilka centrala vetenskapliga problemställningar och forskningsetiska utmaningar det aktualiserar. Kursen presenterar skilda förhållningssätt till antropologins samhälleliga tillämpning och ansvar inom olika tematiska forskningsfält. Vidare problematiserar kursen erfarenheten i ämnet av tvärvetenskap, samverkan med informanter, forskningsförmedling och samhällsdebatt. Slutligen diskuterar kursen det antropologiska engagemangets möjligheter och begränsningar utifrån olika vetenskapsteoretiska antaganden och pekar på metodologiska och forskningsetiska implikationer av antropologins roll i det moderna samhället.

Antropocen materialitet och samhälle (7.5 HP)

Vårt samhälle står inför stora utmaningar när vi går in i antropocenen; det vill säga den ålder i vilken mänsklig aktivitet i grunden påverkar jordens ekosystem. Idag lever vi över planetens materiella gränser. Klimatförändringarna kommer att fortsätta och kriser som uppstår i samband med eller på grund av klimatkrisen, såsom ökad migration och flyktingsituationer, hunger, krig, översvämningar, brist på åkermark, utrotning av arter och naturkatastrofer, kommer att bli fler. I detta läge kommer traditionella lösningar inte längre att vara genomförbara, vilket uppmanar till omfattande förändringar och uppmanar organisationer att agera på en ny spelplan och att delta i skapandet av reglerna för området.

Samhällsvetenskapen (inklusive Offentlig förvaltning) har en nyckelroll i att bidra till en djupare förståelse för de organisatoriska och ledningsmässiga konsekvenserna av utvecklingen i antropocenen. Det är välkänt att företag och andra organisationer är viktiga aktörer i den nuvarande och framtida utvecklingen, och att strategiska val, såväl som lokaliserade och lokala praxis har betydelse. Disciplinens övergripande fokus på förvaltning av resurser och organisationer och deras roll i samhället, har visat sig ge goda skäl för att ta itu med de frågor som dykt upp under antropocentiden. Det behövs dock ytterligare perspektiv, frågor och tillvägagångssätt för att forma en annan, mer lovande framtid. Här är kreativiteten hos yngre forskare central. Detta är motivet för att anordna denna kurs.

I doktorandkursen tar vi ett brett grepp om frågan om hur framtida forskare inom, offentlig förvaltning, företagsekonomi och samhällsvetenskap i bred bemärkelse kan och bör bidra till konstruktiva lösningar på samtida och framtida samhällsproblem. Denna ambition förutsätter en bred syn på "oss" som ansvarar för den framtida utvecklingen och förutsätter att politik, offentlig förvaltning och forskare såväl som privata företag, civilsamhället och organisationer behöver bidra, på olika sätt.

Etnografisk metod (7.5 HP)

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om hur en etnografisk undersökning kan genomföras, med hänsyn till hur data insamlas och analyseras. Kursen behandlar hur en sådan undersökning kan struktureras på ett sammanhängande sätt genom integration av teori och empiri. Kursen presenterar såväl traditionella som nya metoder i ämnet och diskuterar vetenskapliga möjligheter och begränsningar förenade med olika metodval. Frågor kring problemformulering, forskningsfrågor, analys av data, forskningsetik och akademisk stil tas upp i relation till forskningsprocessen.

Du hittar kurserna här. OBS: Använd söktermen "anthro".

 

Kontakt

Kommunikatör
På denna sida