Våra utbildningar

Socialantropologiska institutionen erbjuder utbildningar på tre nivåer, som leder till olika examina.

Sök bland våra utbildningar

Bild på studerande vid laptops
Fotograf: Victor Gårdsäter

Vi har två kandidatprogram (180 hp), fristående kurser och en masterutbildning (120 hp). Vi erbjuder även utbildning på forskarnivå som normalt kräver fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Läs mer om våra utbildningar nedan. 

 

Socialantropologi

Vad innebär det att vara människa idag? Vilken betydelse har kulturella skillnader i vår globaliserande värld? Och varför är samhällen så olika? Om dessa frågor intresserar dig ska du välja Kandidatprogrammet i Socialantropologi!

Kandidatprogrammet i socialantropologi (180 hp) innebär tre års helttidsstudier. Studierna på grundnivå är de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Här lär du dig ämnets terminologi och begrepp, får insikt i antropologisk metod och synsätt, och du lär dig att ”tänka som en antropolog”.

Mer om ämnet
 

Masterutbildningen i socialantropologi (120 hp) erbjuder en fördjupning i socialantropologi som ger en solid grund för arbetslivet och vidare forskning. 

Mer om ämnet

 

 

Global utveckling

Är du intresserad av globala utvecklingsfrågor som demokrati, fattigdomsbekämpning, säkerhet och miljö- och klimatförändringar? Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Då är ämnet Global utveckling någonting för dig!

Kandidatprogrammet i Global utveckling är ett samarbete mellan fyra institutioner:

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Kulturgeografiska institutionen

Socialantropologiska institutionen (samordnande funktion)

Statsvetenskapliga institutionen

Mer om ämnet:

Breddningsår

Global Arena

Masterbehörighet

Praktik

Studera utomlands

Alumninätverk Global utveckling

Global_utveckling_programbroschyr (8748 Kb)

Kandidatprogrammet i Global utveckling (180 hp) innebär tre års helttidsstudier. När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Ämnet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön inom olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. 

Mer om ämnet

 

Fristående kurser

Socialantropologiska institutionen erbjuder även några helt fristående kurser på grundnivå utifrån ett visst tema eller en region.

 

Forskarnivå

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen är både spännande och krävande, den ger ett stort utrymme för doktorandens egna teoretiska och regionala intresse.

Doktorandplatser erbjuds de läsår då finansiering av dessa är möjlig. Tjänsterna annonseras vanligtvis i början på kalenderåret med deadline för ansökan i mars månad och utbildningsstart i september. Samtliga lediga doktorandtjänster vid SU annonseras här.


Utbildningen på forskarnivå i socialantropologi avses normalt kräva fyra år för heltidsstuderande (240 högskolepoäng). Doktoranden kan komma att ombes utföra administrativt arbete och/eller undervisa på institutionen motsvarande maximalt 20 procent av kontraktstiden. Sådana arbetsuppgifter kompenseras genom att ett femte år adderas till doktorandprogrammet. 


Utbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel. Kursdelen omfattar 75 högskolepoäng. Arbetet med avhandlingen beräknas ta 5,5 terminer vid heltidsstudier. Av denna tid bör 2 terminer ägnas åt fältförberedelser och materialinsamling. Studierna inleds med två terminers läskurser. 60 hp inom kursdelen bör vara avklarade innan fältarbete inleds. Inhämtandet av enstaka kursavsnitt, dock ej metod, kan senareläggas i samråd med handledaren. Kursen Fältrapport (15 hp) är nära knuten till fältarbetet och avklaras då materialinsamlingen är avslutad. Utbildningstidens senare del ägnas i främsta rummet åt avhandlingsarbetet.
 

Allmän studieplan forskarutbildning

 

 

Riktlinjer för utbildning

Här nedan finner du mallar avseende utbildning på forskarnivå.

ISP-formulär (1675 Kb)

ISP-formulär uppföljning (1313 Kb)

Anvisningar och kommentarer till ISP-formulär (177 Kb)

Genom samarbete mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder forskarskolan kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom antropologi-området. Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans medlemsinstitutioner och inbjudna forskare bidrar med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Syftet är dels att stärka antropologiämnets status och att samverka om utbildningen på forskarnivå, dels att stärka kvaliteten för att stödja forskning som på kort eller lång sikt bidrar till en bättre förståelse för vår samtida värld och dess mångfald. Ett särskilt viktigt syfte med forskarskolan är att stärka det nationella och internationella nätverksbyggandet inom området.

Forskarkursen fungerar som nationellt forum för doktorander med olika bakgrund, från olika miljöer och med olika finansiering. Tanken är att doktorander med gemensamt intresse för forskning kring antropologi ska kunna bilda nätverk redan inom forskarutbildningen, både med nationellt och internationellt kvalificerade forskare. Därigenom blir forskarskolan också ett slags stöd för att kunna utveckla även framtida forskningsnätverk och forskningssamarbeten.

Medlemsinstitutioner:

Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Sociologiska institutionen, Lunds universitet

 

De kurser på forskarnivå som erbjuds vid partneruniversiteten är:

 

Vid Stockholms Universitet:

 

Transnationell antropologi (7.5 HP)

Denna kurs inleder utbildningen och skall ge en fördjupad inblick i institutionens övergripande forskningsinriktningar, samt behandlar i ett jämförande perspektiv de specifika forskningsproblem som därigenom aktualiseras.

Antropologiska klassiker (7.5 HP)

Denna kurs behandlar de betydande arbeten som präglat utformningen av antropologin och de centrala teoretiska debatterna genom tiderna.

Socialantropologisk metod (7.5 HP)

Kursen tar upp metodologiska frågor med tyngdpunkt på fältarbete och etnografins betydelse för antropologisk kunskap, innebörden av problemformulering, samt utformningen av text.

Vetenskapsteori (7.5 HP)

Kursen behandlar vetenskapsteoretiska/vetenskapsfilosofiska frågeställningar som antropologin konfronteras med och som även berör samhällsvetenskap mer generellt.

Aktuella antropologiska problem (7.5 HP)

Kursen behandlar och problematiserar frågor som aktualiseras i olika pågående antropologiska debatter.

 

Kurserna har varieranda startdatum. Vänligen kontakta studierektor för avancerad nivå och forskarnivå på antropologen för mer information.

 

Vid Göteborgs Universitet:

 

Aktuell antropologisk teori (7.5 HP)

Kursen syftar till att presentera tongivande debatter och strömningar i aktuell socialantropologisk teoribildning med fokus på begreppsförståelse, forskningsfrågor och forskningsresultat. Kursen uppmärksammar samtida analytiska och kunskapsteoretiska perspektiv inom socialantropologi och diskuterar hur dessa problematiserar centrala frågeställningar i ämnet. Vidare syftar kursen till att diskutera hur analytisk förnyelse är knutet till tidigare teoribildningar inom ämnet och till att värdera hur denna analytiska förnyelse är relaterad till förändringsprocesser i det omgivande samhället.

Antropologins engagemang (5 HP)

Syftet med kursen är att ge en översikt över antropologins mångfacetterade sätt att engagera sig i världen och identifiera vilka centrala vetenskapliga problemställningar och forskningsetiska utmaningar det aktualiserar. Kursen presenterar skilda förhållningssätt till antropologins samhälleliga tillämpning och ansvar inom olika tematiska forskningsfält. Vidare problematiserar kursen erfarenheten i ämnet av tvärvetenskap, samverkan med informanter, forskningsförmedling och samhällsdebatt. Slutligen diskuterar kursen det antropologiska engagemangets möjligheter och begränsningar utifrån olika vetenskapsteoretiska antaganden och pekar på metodologiska och forskningsetiska implikationer av antropologins roll i det moderna samhället.

Antropocen materialitet och samhälle (7.5 HP)

Vårt samhälle står inför stora utmaningar när vi går in i antropocenen; det vill säga den ålder i vilken mänsklig aktivitet i grunden påverkar jordens ekosystem. Idag lever vi över planetens materiella gränser. Klimatförändringarna kommer att fortsätta och kriser som uppstår i samband med eller på grund av klimatkrisen, såsom ökad migration och flyktingsituationer, hunger, krig, översvämningar, brist på åkermark, utrotning av arter och naturkatastrofer, kommer att bli fler. I detta läge kommer traditionella lösningar inte längre att vara genomförbara, vilket uppmanar till omfattande förändringar och uppmanar organisationer att agera på en ny spelplan och att delta i skapandet av reglerna för området.

Samhällsvetenskapen (inklusive Offentlig förvaltning) har en nyckelroll i att bidra till en djupare förståelse för de organisatoriska och ledningsmässiga konsekvenserna av utvecklingen i antropocenen. Det är välkänt att företag och andra organisationer är viktiga aktörer i den nuvarande och framtida utvecklingen, och att strategiska val, såväl som lokaliserade och lokala praxis har betydelse. Disciplinens övergripande fokus på förvaltning av resurser och organisationer och deras roll i samhället, har visat sig ge goda skäl för att ta itu med de frågor som dykt upp under antropocentiden. Det behövs dock ytterligare perspektiv, frågor och tillvägagångssätt för att forma en annan, mer lovande framtid. Här är kreativiteten hos yngre forskare central. Detta är motivet för att anordna denna kurs.

I doktorandkursen tar vi ett brett grepp om frågan om hur framtida forskare inom, offentlig förvaltning, företagsekonomi och samhällsvetenskap i bred bemärkelse kan och bör bidra till konstruktiva lösningar på samtida och framtida samhällsproblem. Denna ambition förutsätter en bred syn på "oss" som ansvarar för den framtida utvecklingen och förutsätter att politik, offentlig förvaltning och forskare såväl som privata företag, civilsamhället och organisationer behöver bidra, på olika sätt.

Etnografisk metod (7.5 HP)

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om hur en etnografisk undersökning kan genomföras, med hänsyn till hur data insamlas och analyseras. Kursen behandlar hur en sådan undersökning kan struktureras på ett sammanhängande sätt genom integration av teori och empiri. Kursen presenterar såväl traditionella som nya metoder i ämnet och diskuterar vetenskapliga möjligheter och begränsningar förenade med olika metodval. Frågor kring problemformulering, forskningsfrågor, analys av data, forskningsetik och akademisk stil tas upp i relation till forskningsprocessen.

Du hittar kurserna här. OBS: Använd söktermen "anthro".

 

Sök bland våra utbildningar