Arkeologi - kandidatkurs, 30 hp

Du får kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden.

Du får fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete. En längre exkursion ingår.

Kursupplägg

Arkeologi kandidatkurs (30hp) ges varje hösttermin.

Kandidatkursen består av tre delkurser:
"Problemformulering, analys och tolkning" (7.5hp)
"Examensarbete" (15hp)
"Arkeologi och dagens samhälle" (7.5hp)

Föreläsningarna äger rum i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati väg 7, plan 3, sal 335. Förutom föreläsningar ingår en fyradagarsexkusion, grupparbeten och individuell handledning.

För att antas till kursen krävs fullgjord Arkeologi II, 30hp.

Delkurser

Arkeologi kandidatkurs, 30hp, består av tre delkurser som innehåller:

"Problemformulering, analys och tolkning": Kursen ger fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resenmang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar.

"Examensarbete": Skriver ett större individuellt examenarbete.

"Arkeologi och dagens samhälle": Kursen ger grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och arbetsmarknad.

Undervisning

Undervisningen är obligatorisk och sker i form av:

För delkurs "Problemformulering, analys och tolkning":
- Föreläsningar, seminarier och exkursion.

För delkursen "Examensarbete":
- Handledning och ventilering.

För delkurs "Arkeologi och dagens samhälle":
- Gruppövningar och seminarier.

 

Kursmål

Efter genomgången kurs ska du kunna:

För delkurs "Problemformulering, analys och tolkning":
- Söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom huvudområdet för utbildningen.
-Beakta gällande forskningsetiska normer.

För delkursen "Examensarbete":
- Själständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området.
- Genomföra ett examensarbete inom den angivna tidsramen.
Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examenarbetets syfte och resultat.

För delkurs "Arkeologi och dagens samhälle":
-Muntligen och skriftligen redogöra för ett urval av arbestmarkandens aktörers verksamhet.

Examination

Examination på delkursen "Problemformulering, analys och tolkningsker" sker genom framläggning av eget arbete på seminarier, opposition på andra arbete, kursuppgifter samt individuell skriftlig uppgift (PM).

Examination på delkursen "Examensarbete" sker via uppsatsbedömning och genom ventilering av egen uppsats och opposition på andras uppsatser.

Examination på delkurs "Arkeologi och dagens samhälle" sker via kortare muntliga presentationer av gruppövningar samt en individuell skriftlig uppgift.

Den obligatoriska närvaron (80%) måste också vara uppfylld.

Examinator

Anders Carlsson
E-post: anders.carlsson@ark.su.se

Kontakt

Studentexpedition
E-post: studentadm@ark.su.se

Studievägledare
E-post: studievagledare@ark.su.se


Kursansvariga lärare
Anders Carlsson

E-post: anders.carlsson@ark.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen