Arkeologi med laborativ inriktning I, 30 hp

Om utbildningen

Kursen omfattar fyra delkurser om 7,5 hp; De oorganiska materialens arkeologi, De biologiska materialens arkeologi, Kvantitativa metoder och statistik samt Laborativ problemlösning. Momenten omfattar undervisning om de olika materialens grundläggande egenskaper, deras användning, centrala laborativa metoder för karakterisering och datering av dessa material samt källkritiska problem förknippade med materialanalyser.

Delkursen De oorganiska materialens arkeologi ska ge studenterna grundläggande kunskap om oorganiska material. Delkursen inleds med grundläggande allmän och oorganisk kemi men tonvikten ligger på laborativ undervisning rörande arkeologiska material av mineral (sten, jord, keramik, glas, pigment, etc.) och metall (ädelmetaller, kopparlegeringar, järn och stål).

Delkursen De biologiska materialens arkeologi ska ge studenterna grundläggande kunskap om arkeologiska material som ursprungligen härrör från levande organismer. Delkursen inleds med en introduktion till grundläggande organisk kemi men tonvikten ligger på laborativ undervisning rörande olika typer av organiska lämningar i kulturjord, på föremål och i ben.

Delkursen Kvantitativa metoder och statistik ska ge studenterna grundläggande kunskaper om statistiska metoder, färdighet i att på arkeologiska data självständigt utföra grundläggande statistiska analyser med hjälp av statistikprogram, samt ge kunskaper om typiska problem i samband med statistisk analys i allmänhet och med arkeologiska data i synnerhet.

Delkursen Laborativ problemlösning behandlar problematisering av arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig/teknisk analys av arkeologiskt material samt metodiska och källkritiska problem förknippade med olika deponeringsförhållanden, representationsproblematik, bevaringsproblematik och val av provtagningsstrategi.

Om ämnet: Arkeologi

Arkeologi

Arkeologi, läran om det förflutna, handlar om hur människors livsvillkor har förändrats under årtusenden. Arkeologer tolkar spår efter människor som levde förr och försöker förstå hur de uppfattade sin värld och organiserade sina samhällen. Centralt i studierna är tillämpningen av olika teorier och metoder på det arkeologiska källmaterialet, som består av boplatser, befästningsverk, gravar, husgeråd, konsthantverk, ben, vapen, mynt och mycket annat. Du får delta i utgrävningar, museibesök och exkursioner, vilket får dig att se din omgivning med andra ögon. Arkeologins roll i dagens samhälle är också en viktig del av utbildningen.

Inom antikens kultur och samhällsliv läser du om den grekiska och romerska världen från stenåldern till det romerska imperiets upplösning ca 500 e.Kr. Genom studier av skriftligt och arkeologiskt källmaterial fördjupar du dig huvudsakligen i den västerländska kulturens utveckling med utgångspunkt i de antika kulturerna kring Medelhavet.

Du kan under utbildningen även specialisera dig mot laborativ arkeologi som analyserar arkeologiskt material med tekniskt avancerade metoder, osteoarkeologi som studerar skelettlämningar efter människor och djur från utgrävningar eller numismatik som handlar om ekonomi, mynt och andra betalningsmedel.

ARBETSMARKNAD Arkeologer kan arbeta på museer, myndigheter, privata utgrävningsföretag, universitet och högskolor. Du kan även ha stor nytta av studierna inom andra yrkesområden som till exempel samhällsplanering, media, kultur, utbildning och turism.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Kultur och historia

Hur uppstår olika kulturer och hur påverkar kulturen oss? Här samsas studier i arkeologi, filosofi, historia, religion och etnologi med bland annat musik, litteratur, film, konst och teatervetenskap som olika uttryck för kulturens betydelse för människan och samhället. Gemensamt för studierna är att du skärper din analytiska förmåga och lär dig se olika utvecklingslinjer, ofta i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

Studier inom intresseområdet Kultur och historia ger en bred generell kompetens med stor användbarhet i arbetslivet där det krävs självständighet, analytiska färdigheter och förmåga att kommunicera.