Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar sociologisk forskning om yrken, yrkesstruktur, yrkens kvalifikationskrav, arbetsorganisation, kompetensutveckling, rekrytering och omställning, karriärvägar, arbetsmotivation samt arbetsmiljö. Dessa frågor har en direkt koppling till praktiskt personalarbete, och kopplingen mellan teori och praktik tydliggörs genom att kursens olika teman också behandlas av gästföreläsare från arbetslivet samt genom övningsuppgifter både individuellt och i grupp. Kursen kan med fördel läsas av dig som vill arbeta med frågor relaterade till personal, arbetsmarknad, organisation, arbetsmiljö eller lönesättning.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna ha bred kunskap om arbetslivets sociologi avseende både teori och empiri. Vidare skall studenterna kunna föra ett teoretiskt resonemang om hur processer relaterade till individer, organisationer och arbetsmarknader gör att social ojämlikhet uppstår och reproduceras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen