Go to this page on our english site

Baltisk realia - Lettland

 • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursen behandlar Baltikums historia, kultur och samhällsliv på ett översiktligt sätt. Kursen ger insikt om de historiska processer som har format de baltiska staterna, samt belyser centrala skeenden och aktuella samhällsfrågor, t.ex. transformationsprocesser, språkdebatt, utvandring.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande kunskaper om Baltikums historia, kultur och samhällsliv
 • reflektera kring sambanden mellan historiska processer och akutella samhällsfrågor
 • redogöra för och diskutera valda aspekter av Baltikums historia, kultur och samhällsliv, specifikt Lettland, på ett strukturerat och överskådligt sätt.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och semninarier.

  Undervisningen sker på svenska och engelska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examination sker på svenska eller engelska. För mer detaljerad information hänsvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se).

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen