Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur II

Vill du fördjupa dina kunskaper om barnkultur? I fortsättningskursen ges flera perspektiv på förutsättningarna för barnens och barnkulturens plats i samhället. Du får lära dig mer om barndomens villkor, digitala mediers möjligheter och begränsningar samt om barns egna upplevelser av kultur.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 17 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 22 december från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du får via mejl från institutionen.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 3 januari.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du få en e-postadress som är kopplat till ditt konto. För att du inte ska missa någon viktig information från Stockholms universitetet eller institutionen bör du använda den adressen eller lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrering på kurs

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska läsa under höstterminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen.

Så här registrerar du dig:

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått något välkomstmejl eller får problem med registreringen så kontakta kursadministratören senast den 18 augusti, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid kursstart.

Universitetets digitala verktyg och tjänster

Undervisning under den pågående coronapandemin

Undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) sker från och med den 1 novermber på plas i institutionens lokaler. Stockholms universitet och institutionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed kan ändring av undervisningformer komma att ske om nya restriktioner för universitetet införs.

Mer om vad som gäller för undervisning p g a covid-19 på BUV

Antagen eller reservplacerad med villkor

Om du blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetkraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Du måste uppfylla behörighetskraven vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Studenter som ska betala studieavgifter får också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Om du är antagen med villkor på grund av att du ska betala studieavgift så behöver din betalning ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.

Läs mer om studieavgifter

Om du inte förstår varför du bedömts som antagen med villkor vänligen ta kontakt med antagningsenheten på Stockholms universitet.

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 17 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du ett besked efter den 10 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagningen börja tidigare om det är många som tackat nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

allvarliga unga skådespelare i fantasifulla kostymer
Foto: Scott Griessel /Mostphotos

Barnkultur II är en omväxlande kurs som dels diskuterar många olika kulturformer, dels erbjuder en stor variation av undervisnings- och examinationsformer. Du får mer kunskap om alltifrån litteratur, film och teater för barn till fanfiction, cosplay och spelvideos. Dessa kulturuttryck, i sin tur, belyses ur en rad viktiga samhällsperspektiv, såsom maktrelationer mellan barn och vuxna, barns yttrandefrihet och delaktighet samt deras rätt till kulturupplevelser. Under kursens gång blir det verkligen tydligt att Barnkultur är ett utpräglat tvärvetenskapligt kunskapsområde!

Barnkultur II är en fortsättningskurs där du på många olika sätt fördjupar och vidgar dina kunskaper om barnkultur från första terminen. Begreppen barn och barndom problematiseras till exempel ytterligare genom att belysas ur flera teoretiska perspektiv. Barns och ungas mediekulturer diskuteras som en kreativ, social och politisk möjlighet. Genom observation på fältet ges du också bättre förståelse för den unga publikens kulturupplevelser. Terminen avslutas med ett handlett uppsatsarbete där du utforskar ett område du själv tycker är särskilt intressant. 

Under Barnkultur II övar du din förmåga att metodiskt söka och samla information, analysera olika kulturuttryck samt självständigt formulera och lösa problem. Därför ger dig kursen mycket goda förutsättningar för fortsatta studier inom humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis kursen Barnkultur III. Med sin bredd och fördjupning ger dig Barnkultur II även förutsättningar för att arbeta med frågor som rör barn- och ungdomskultur inom kulturinstitutioner och förvaltning liksom inom utbildningssektorn.

 • Kursupplägg

  Kursen är på 30hp och läses på heltid under vårterminen, period A-D. 

  VT22: v. 03-22 (17/1 - 3/6)

  Kursbeskrivningar:

  Kursbeskrivning delkurs 1 Barndomscociologi och barnkultur VT22 (136 Kb)  

  Delkurser

  Barnkultur II består av fyra delkurser, varav de två första går att läsa som fristående kurser.

  1. Barndomssociologi och barnkultur, 7.5 hp

  Att barndomen är föränderlig och kan innebära olika saker beroende på var och när i världen och historien du befinner dig är en viktig utgångspunkt inom det forskningsfält som kallas barndomssociologi. Barndomssociologi, i sin tur, utgör en viktig vetenskaplig grund för barnkultur som kunskapsområde. I den här delkursen får du kunskap om hur det barndomssociologiska fältet vuxit fram och formerat sig. Vi fördjupar oss i forskningsfältets grundläggande principer samt hur det har utmanats och utvecklats. Du får också tillfälle att diskutera hur barndom påverkas av andra sociala maktrelationer i samhället, såsom klass, etnicitet och genus. Diskussionen förs utifrån olika barnkulturella exempel – alltifrån teater och film till popmusik och kläder. Delkursen kan ses som en fristående fortsättning på ”Barndom, barnsyn, barnkultur” från första terminen. 

  2. Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter, 7.5 hp

  I denna delkurs fördjupas dina kunskaper om den kultur barn och unga ägnar mycket av sin fritid åt. Du får möta en rad olika uttrycksformer – såsom litteratur, film, datorspel, fanfiction och cosplay – och se hur gränserna mellan dem löses upp när vi studerar dem som sociala praktiker. Det handlar till exempel om hur samtida medier kan länkas till äldre konstformer, på vilka sätt digital kultur utmanar samhällets hierarkier samt vilka konflikter det leder till. Några centrala begrepp är medielitteracitet, deltagarkultur och mediepanik, och vi kommer att diskutera hur dessa kan kopplas till viktiga demokratifrågor om barns yttrandefrihet och plats i samhället. Delkursen kan ses som en fortsättning på delkursen ”Kultur i barns vardagsliv” från första terminen

  3. Receptionsstudier – barns upplevelser av kultur, 7.5 hp

  I receptionsstudier används vetenskapliga metoder för att synliggöra tolkningar av kultur. Den här delkursen ger dig alltså kunskap om barns egna upplevelser av kultur – men också verktyg för att samla in och förstå dem. Tillsammans med en ung publik tar vi del av en scenkonstföreställning och samtalar sedan i grupp med barnen om deras intryck. Därigenom får du både praktisk och teoretisk kunskap om olika slags forskningsintervjuer. Vidare introduceras metoder för att bearbeta och förstå det insamlade materialet, med huvudsaklig utgångspunkt i hermeneutiska tolkningstraditioner. Undersökningen sammanställs i en fältrapport, där resultatet också diskuteras i ljuset av etiska principer kring forskning som involverar barn och unga.

  4. Uppsats, 7.5 hp

  I terminens sista delkurs får du tillämpa och vidareutveckla dina kunskaper genom fördjupning i ett valfritt område inom barnkulturfältet. Du formulerar ett forskningsproblem som du sedan undersöker i en mindre vetenskaplig studie; en uppsats. Under kursen vässas din förmåga att söka och redogöra för relevant forskningslitteratur samt genomföra en självständig analys av ett barnkulturellt material. Du får även träna vetenskapligt skrivande samt öva dig på att i ett mindre sammanhang muntligt presentera dina egna och en medstudents forskningsresultat.

  Undervisning

  Undervisningen, som bedrivs av aktiva forskare inom fältet, består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt individuell och gruppvis handledning. Under kursen görs en fältstudie samt studiebesök på museum, teater och/eller andra barnkulturinstitutioner. Vidare deltar studenterna även i ett barnkultursymposium där aktuell forskning förmedlas.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter (hemtentamen), redovisning av fältarbete samt genomförande av uppsats och uppsatsopponering.

  Examinator

  Kursansvarig för Barnkultur II

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

   

  Delkursansvariga och examinatorer på respektive delkurs:

  Delkurs 1: Barndomssociologi och barnkultur, 7.5 hp

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

  Delkurs 2: Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter, 7.5 hp

  Maleana Janson,  e-post: malena.janson@barnkultur.su.se

  Delkurs 3:Receptionsstudier – barns upplevelser av kultur, 7.5 hp

  Margareta Aspán,  e-post: margareta@buv.su.se

  Delkurs 4: Uppsats, 7.5 hp

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteratrlistan för VT22 är inte fastställd än.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning (CBK)

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Vid frågor om t ex antagning, utbildningens innehåll, studievägledning eller annat vänligen kontakta cbk@barnkultur.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.